REUNI Ijzerwaren en Gereedschappen Echte Hotspurschoenen 14. - Sterke Shlllcockschoenen,, 7.75 J. L. H. SMITS Co. G. J. EILERS Co, CAFÉ ROYAL, koninginneweg 212 Warmoesstraat 42, Amsterdam. J- OP ELK GEBIED. WESTEINDE 23, AMSTERDAM minus de 10 °/o A.F.C.-reductie. en daarachter in fantastische kleuren het IJ- Paviljoen, dat daar lag als een soort fort, dat de landtong tegen verraderlijke aanvallen moest beschermen. Maar we leven niet meer in de riddertijden en ik stapte op het pontje, overtuigd, dat ik daar straks de poorten niet gesloten zou vinden. En toch, toen ik den tuin binnenstapte (het was nog vroeg-avond en er was geen publiek), kreeg ik een gevoel alsof het hier anders was dan elders. Zoo net nog in het gewoel van in- en uitstappende pontjesvaarders, kwam ik nu onder de be kooring van het rustige. Nauwelijks wetende waarom, liep ik de zaal door naar den achter tuin. Hier heerschte nog grootscher stilte. De dikbebladerde boomen overdekten een grastapijt, dat tot rusten noodde en ik vleide me neer met het vaste voornemen nu even niet te denken, alleen te genieten. Ik sloot de oogen en plotseling drongen de eerste tonen van een marsch tot me door. Ziet daar gaan de deuren van de zaal open. Daar komen ze naar buiten, een eindelooze stoet. De polo naise. Ik houd van een polonaise. Het is als het ware een troepenrevue. Men ziet al die bekende gezichten langstrekken, groet, lacht, wuift. Maar een polonaise is nog meer. zij is plechtig, statig, maar draagt in zich de kie men der vreugde, die straks zal oplaaien. Daar zijn paren tusschen, die amper meer gewoon marcheeren en daarginds, waar een poort gevormd wordt, om de anderen door te laten, wordt er af en toe eentje verstrikt. Hoera, de goede stemming kondigt zich reeds aan. Plotseling word ik opgeschrikt in mijn rêverie door het getoeter van een auto, die naar de pont rijdt. Ik sta op en ga de zaal binnen. Hoe leuk zijn die wandbeschil- deringen in hun grillig moderne voorstellin gen. Daar ginds op den achtergrond het tooneeltje en in den anderen hoek de piano. Ik hoor het doffe tsching-boem van het slag werk en daartegenin de grappig hooge klanken van de sopraansaxophoon. Ik zie het dansen, het hossen, het „varen Daar straks gaan al die menschen in de andere zaal om te soupeeren. Ja, je krijgt honger van het dansen. Dan wordt er gespeecht, gezongen, gelachen, totdat de muziek met haar verlei delijk rythme de dansers weer komt weg halen. Ha, die fuif wordt goed, moet goed worden, hier hoef ik niemand te interviewen. Ik heb het den tuin gevraagd, ik heb het de zaal gevraagd en zij waren het eens. „Komt riepen ze, „komt allen, dit feest wordt I- L. enorm! VAN J. H. EGGERS IMPORTEURS DER NA AFLOOP DER WEDSTRIJDEN BIJ N.V. Drukkerij ,,'t KOGGESCHIP", Amsterdam

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 6