DE A.F.C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club Bezoekt allen het A.F.C. Bal-Champêtre op 5 JULI a.s. 2« Jaargang No. 10 27 Juni 1924 INHOUD. Attentie s. v. p. - Van de Feestcom missie. - Voetbaloverzicht. - Leiding lagere elftallen. - Van Bat en Bal. Onze spelers. - Het IJ-Paviljoen. - - - Attentie s. v. p. In verband met den Gouden Kruis-wed- strijd, die a.s. Zaterdagavond 28 Juni tegen V. V. A. zal worden overgespeeld op het Ajax-terrein in Watergraafsmeer, zal de Algemeene Vergadering in Parkzicht later aanvangen dan per circulaire bekend gemaakt is en wel denkelijk omstreeks half tien. Vón de Feestcommissie. Het aantal aanvragen om kaarten voor het Bal Champêtre op 5 Juli a.s. is de Feest commissie tot op heden niet meegevallen. Het schijnt, dat de meeste leden weer wenschen te wachten tot de avond zelf aangebroken is. Daar het echter het werk van de Commis sie zeer zou vergemakkelijken, indien de le den vooruit hun kaarten bestelden, zou de Commissie gaarne zien, dat alle leden zich zonder verder uitstel van kaarten voorzien, n et alleen voor zichzelf, doch ook voor hun vrienden en kennissen. Op de Algemeene Vergadering, die a.s. Zaterdag in Parkzicht wordt gehouden, zullen de kaarten verkrijg baar zijn en rekent de Feestcommissie er op, dat dan iedereen zich van kaarten zal voor zien. Voor de bezoeksters en bezoekers van het landelijk feest in het IJ-Paviljoen bestaat ge legenheid zich per autobus huiswaarts te be geven a raison van 75 ets. per persoon. De kaarten hiervoor zijn op den avond zelf in de zaal verkrijgbaar. Beleefd wordt echter verzocht even aan ondergeteekende mede te deelen of en met hoeveel personen men hier van gebruik wenscht te maken, met het oog op het aantal benoodigde vehikels. Namens de Feest-Commissie P. H. VERMEULEN, Grimburgwal 11. Voetbaloverzicht. We profiteeren dit jaar wel van onze deel name aan de Gouden Kruis-competitie. We hebben nu al 5 keer gespeeld, 5 Zaterdag- iniiiiiihiihuii VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER S. L. WIT, 1e HELMERSSTR. 48 niiHMiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,,,,,,,,,,minimi,uiiiiiiiii r. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET LEDEN F 2.50 PER JAAR. STUKKEN VOOR DE ADMINISTRATIE TE ZENDEN AAN DEN HEER A. VAN SEVENTER p. a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", 2e J. V O. HEIJDEN STRAAT 94-96, AMSTERDAM, TEL. 22288 28054 Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der Redactie.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 1