DE A.F.C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club 2® Jaargang No. 8 5 Mei 192 uiniiiiiiiii ii ill ui ii mi in mi ui ii in mi iiniiii mi hi ■iiiiiiiiiiiiimiiitii'. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi inn ii i inn mum hi in 11 linn iiiihiiiiiT INHOUD. Krabbels van de Redactie. - Dank-lied. - Overzicht. - Onze lagere elftallen. - Competitiestand. - over achterstallige contributie en nog wat. - A.D.O.-A.F C. Van Bat en Bal - A.F.C.-schoten. - Van de Feestcommissie. - De wedstrijden onzer jongeren. - Bal-Champétre. - Voetbal-Limericks. - Correspondentie- Adressen. Krabbels van de Redactie. Veel te krabbelen is er niet. Het voetbal seizoen is al zoowat ten einde en King Cricket heeft alweer zijn intree gedaan. Ik heb me voorgenomen in dit edele spel serieus les te nemen, ten einde ook hierover te gelegener tijd eens een krabbeltje te kunnen neer pennen. Een van de belangrijkste gebeurtenissen sinds het verschijnen van de laatste Schakel was wel de gezellige avond, gehouden in Bellevue. Het was werkelijk een buitenge woon gezellig feest en ik moet eerlijk zeg gen, dat de Reds' Band mijn stoutste ver wachtingen overtroffen heeft. De lof, die den muzikalen leider van dit elite-orkest door feestcommissaris Vermeulen werd toege zwaaid, was dan ook ten volle verdiend. Ook het serpentine-trommelvuur had een gewel dig succes. De bekende man uit Gorkum ontpopte zich hierbij als een serpentine danser van den eersten rang. Helaas is de avond uit financieel oogpunt geen succes ge- vorden. Er is nog een aanzienlijk nadeelig >aldo en alvorens dit niet is aangezuiverd, nun van verdere feesten geen sprake zijn. Hetgeen niet alleen jammer zou zijn voor de Reds' Band, doch voor alle A.F.C.-ers. Een eder, die zich schuldig gevoelt, taste dus in rijn knip en sta der Feestcommissie in deze )enarde stonde bij. Naar ik verneem, zal er dit jaar ook zwaar an zomervoetbal worden gedaan. Waar ik "omenteel voor cricketer studeer, zal ik ïelaas weinig van de partij kunnen zijn. Ik -jep daarom bij dezen de medewerking van deze zomervoetballers in om mij van hun ont moetingen geregeld een klein verslagje te sturen. Dergelijke verslagen zullen mij in den comkommertijd ten zeerste welkom zijn, daar k anders vrees, dat mijn Schakeltje in de zomermaanden een ernstige vermagerings kuur a la van Ooy-Bosch zal ondergaan. Dank-lied Een vreugdevol danklied ontsprong in mijn boezem Zooals aan de appelenboomen de bloesem Dij 't groeizame voorjaarsonweer gaat ontspruiten Zoo welt ook dit lied van mijn binnenst' naar buiten In 't voorjaar, als heel de Natuur uit haar slof schiet Dan is vaak het voetballen ook nog zoo'n bof niet Want net zoo hard als ieder knopje dan uitbot ^iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinininiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiimniiiiinniiiniiininimiiii VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER S. L. WIT, 1e HELMERSSTR. 48 Abonnementsprijs voor niet leden F 2.50 per jaar. Stu kken voor de administratie te zenden aan den heer A. van Seventer p.a. N.v. Drukkerij .."t Koggeschip", 2e j.v.o. heijdenstraat 94-96, Amsterdam, tel. 22288 28054. Overname niet geoorloofd, dan ml-t toestemming der Redactie. y

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 1