DE A.F.C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club 2® Jaargang. No. 5 31 Januari 1924 INHOUD. Krabbels van de Redactie. - Een dagje in Haarlem. - Brieven van het Platteland. Jan Landstra, f - Belangrijk Nieuws. W.F.C. 2A.F.C. 2. - Van de Feest commissie - Nieuw Leven. - Voetbal- Limericks. - Bridge- en Biljartconcours. Krabbels van de Redactie. Mijn noodkreet in de laatste Schakel heeft waarachtig resultaten opgeleverd. Daar heb ik eindelijk een nieuwen medewerker gekre gen en dat nog wel een, waarop ik in de verste verte niet gerekend had. Iemand, die wegens vertrek naar elders, reeds jaren uit den intiemen A.F.C.-kring is verdwenen, doch die nog steeds met ons meeleeft. Dat doet mij dubbel genoegen en daarom vriend „Provinciaal" mijn hartelijken dank. Je arti kel zal vooral den ouderen leden de goeie ouwe tijd in de Meer weer in herinnering brengen en zal naar ik hoop de jongeren, die eiken dag het A.F.C.-leven van nabij meemaken, inspireeren ook eens hun vulpen houder ter hand te nemen. Dan ontving ik nog een epistel uit Zuid-Afrika, niet eens van een A.F.C.-er, doch van een oud-stam gast van Eggers, die af en toe de Schakel toegestuurd krijgt. Het artikel zelf is minder geschikt om in ons orgaan te worden opge- nemen, doch niettemin verheug ik me ook over deze verre belangstelling van dezen out sider, daar dit zeker pleit voor de bijzondere waardeering, waarin onze good old zich overal verheugt. Verder is er weinig nieuws onder den ho rizon. Sneeuw en ijs hebben de laatste weken het voetballen vrijwel onmogelijk gemaakt. De eenige competitie-wedstrijd was die van het 2e tegen W.F.C. II; verder speelde het eerste elftal nog een friendly game tegen Haarlem I, doch dit is de geheele schrale oogst van de laatste 5 weken. Bijna hadden we nog een ijsfestijn ge had; een groote hardrijderij voor A.F.C.-ers op de banen van de IJsclub „Voorwaarts" op de Poel was georganiseerd, de kaarten waren reeds in druk, de autobussen reeds besteld, doch Schat wikt, maar de dooi be schikt en als ik mijn eksteroog mag gelooven, zal er dit jaar wel niets meer van komen. Als verdere merkwaardigheden memoreer ik nog de sappige verlovingsfuif van ons lid Henk van Arem en het niet minder geani- meerde reunistendiner in Trianon, ter gele- t genheid van ons 29-jarig bestaan. Van beide j wederwaardigheden had ik wel van een der j slachtoffers een keurig verslag verwacht, doch de op die avonden verwerkte stof schijnt hiervoor niet voldoende te zijn ge weest. Ten slotte nog dit. Aan het hoofd van deze Schakel zult U gedrukt zien „Overname niet geoorloofd dan met toestemming der Redactie". Ons orgaan schijnt een derge lijke oplaag te hebben en in zoo'n ruimen kring te worden gelezen, dat men zich niet geneert hieruit heele bijdragen over te ne men zonder vermelding van den bron. Voor al de voetballers van de Post en Telegrafie schijnen hierin heel sterk te zijn. De beide versjes voorkomende in de Schakel No. 4 heeft een dezer Heeren zonder blikken of -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiihihiihmiiiiiiiiiihiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiihij VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER S. L. WIT, 1e HELMERSSTR. 48 muiill ill nilmiiiiiiiiiiiiiiii■■■■iiiiiiiiiiiiiiiinnmi ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET LEDEN F 2.50 PER JAAR. STUKKEN VOOR DE ADMINISTRATIE TE ZENDEN AAN DEN HEER A. VAN SEVENTER p.a. N.V. DRUKKERIJ ..'T KOGGESCHIP", 2e J. V.D. HEIJDEN STRAAT 94-96, AMSTERDAM, TEL. 22288 28054 OVERNAME NIET GEOORLOOFD, DAN M'HT TOESTEMMING DER REDACTIE.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1924 | | pagina 1