AFC en de Zuidas In het voorjaar van het jaar 2001 werd door AFC aan de Gemeente 'het cadeau aan de Zuidas' aangeboden met het uitgangspunt om te onderzoeken of AFC ook de komende decennia op de huidige mooie locatie verankerd zou kunnen blijven. Sindsdien vonden vele gesprekken plaats tussen gemeentelijke autoriteiten en vertegenwoordigers van AFC. Gedurende het jaar 2005 deed zich naar de mening van het AFC bestuur in de ontwikkelingen een stagnatie voor en AFC voorzitter Machiel van der VUoude sprak daar op de nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2006 de zorg van het bestuur over uit. Vervolgens werd op initiatief van ex-wethouder Duco Stadig van de Gemeente Amsterdam een bemiddelingscommissie benoemd teneinde te trachten de gesprekken/onderhandelingen weer vlot te trekken. Deze commissie ging bestaan uit drie gemeentelijke coryfeeën, te weten de juristen mr. R. Samkalden, mr. J.M.F.X. van Veggel en de heer Piet Kranenberg, algemeen bekend als de redder van het Olympisch Stadion. AFC wordt in de diverse overlegstructuren vertegenwoordigd door Machiel van der Woude, Ad Westerhof, Nick van Ommeren, Bob Neseker, Kees Gehring en juridisch adviseur mr. Ouintus Abeln en de Gemeente/Zuidas door de heren Jan Stoutenbeek en Gijs Mol. Sindsdien zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt en op 31 mei 2006 kon het bestuur tot haar tevredenheid een conceptovereenkomst aan de Buitengewone Algemene Vergadering van AFC voorleggen. Onder voorbehoud van enkele punten ging de Vergadering met deze conceptouereenkomst akkoord dn zoals het er thans naar uitziet staat AFC mogelijkerwijs aan de vooravond van een groot aantal ingrijpende veranderingen. De overeenkomst voorziet op hoofdlijnen in het volgende: Het eindbeeld dat is vastgelegd betreft de realisatie van een sportcomplex voor AFC, dat bestaat uit een circa twee keer zo groot clubhuis en 5 velden die trapsgewijs van zuid naar noord lopen tussen de De Boelelaan en het Beatrixpark. Het eerste veld, dat wordt aangelegd op de plek waar nu het Universiteits complex staat ligt op normale hoogte, de twee velden hiernaast liggen op het Parkgebouw, dat gerealiseerd gaat worden op onze velden achter de overdekte tribune. In het Parkgebouw is een grote parkeergarage voorzien. De twee noordelijke velden liggen op het Dok, waarin zich tunnels bevinden voor auto- en treinverkeer. De velden gaan dus als het ware over de weg en het spoor heen en sluiten direct aan op het Beatrixpark. Uitgangspunt voor het eindbeeld is dus de realisatie van het Dok, een geweldige infrastructurele klus, die in de komende jaren geklaard moet gaan worden. Hoewel projecten als deze zich moeilijk precies laten plannen is in de overeenkomst bepaald dat de Gemeente zich zal inspannen om het nieuwe complex van AFC voor 1 september 2015 te realiseren, □m het eindbeeld inhoud te kunnen geven zal er in de komende jaren een ingrijpende verschuiving van de velden gaan plaats vinden. In de overeenkomst wordt de tussenfase tot en met de realisatie van het Parkgebouw uitgebreid beschreven. In de periode van 1 juni tot 1 oktober 2006 worden de velden 1 en 2 voor het clubhuis iets opgeschoven en vergroot en worden de velden 5 en B, achter de overdekte tribune opgeknapt. Hierna worden in de periode van 1 mei tot 1 september 2007 de velden 4 (het huidige hoofdveld) en 7 (het huidige grass- master-veld) verplaatst en van kustgras voorzien. In deze perio de zal het vergrote veld voor het clubhuis worden ingericht als hoofdveld; inclusief overdekte en onoverdekte tribune en toe schouwerdijkjes. Ten slotte zal in de periode van 1 september 2007 tot 1 sep tember 2009 het Parkgebouw worden gerealiseerd met een nieuw clubhuis, 2 velden op het dak, waaronder het hoofdveld. Hierna is het wachten op het Dok om het nieuwe voetbalcomplex te voltooien. Hoewel de plannen voor het Dok in een vergevorderd stadium zijn en hierover bestuurlijke consensus bestaat tussen Rijk en Gemeente is er nog altijd niet 100% zekerheid dat het Dok door gaat. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan wordt in overleg met de commissie Kranenberg onderzocht op welke manier het eind beeld zo kan worden aangepast dat AFC op een goede manier kan blijven functioneren. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk ingewikkeld project, uniek in de Nederlandse sportwereld, veel haken en ogen kent. In de overeenkomst worden de verschillende knelpunten be noemd en zo veel mogelijk van een oplossing voorzien. Knelpunten als mogelijke windhinder, zon- en schaduwwerking, bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en -kosten, medegebruik, openbaarheid, plaats van het clubhuis, financiële gevolgen van Uiteindelijkna realisatie van het DOK zou het nieuwe sportpark van AFC er zo uit komen te zien. Vijf velden op rij in zuid-noord liggingalle met verlichting. Veld 1 aan de De Boelelaan, veld 2 en 3 [het nieuwe hoofdveld] op het te realiseren Parkgebouw, het nieuwe clubhuis tussen veld 2 en 3 en veld 4 en 5 op het te realiseren DOK met aansluiting op het Beatrixpark. Een 'art-impression' van de toekomstige velden 1, 2 en 3 van het nieuwe sportpark en de omringende gebouwen. 16 AFC Seizoen 2Q06-2DD7

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Persmappen | 2006 | | pagina 18