- 8 - Op 14 October 1950 vond in de foyer van het Stadion voor het eerst de z.g. clubavond met dames plaats, georganiseerd door het befaamde drieman schap Jan Snelleman, Teun van Veen en Joop Hurwits. Zij hadden met deze eerste avond reeds succes, doch dit werd verreweg overtroffen door de tweede avond op 2 Juni van dit jaar. Door de activiteit van de huidige olubavondcommissie beschikken wij thans weer over een eigen band. Op deze laatste avond, het sluitstuk van het seizoen, traden o.a. de charmante chansonnière Miep Brugman, Dolf Frisch (onze eigen goochelaar), een jeugdige accordeonspeelster, dubbelmannenkwartet "Thalia" op. Hersengym- nastiek was onder de leiding van Dick Disselkoen eveneens een groot succes. Ook de kienavond voor Senioren op 22 December 1950 was een ge weldig succes voor deze Heren. Het is het eerste seizoen dat zij in de Clubavondcommissie samenwerken en gezien het gebodene in deze tijd, ook op de clubavonden bij Heyn, geloof ik, dat dit een belofte voor de toe komst inhoudt. Mijne Heren, nog veel succes. Op 1 Januari 1951 vond, zoals gebruikelijk, onze jaarlijkse reunie plaats, waarbij wederom de Nieuwjaarswens van Thomas Vaer en Pieternel werd opgevoerd door Wim v.d. Marel en Mevrouw a Cohen, samengesteld door Nico Holtzappel. Ook dit is een groots succes geworden, alhoewel opmerke lijk was, hoeveel oude A.F.C.-ers deze keer verstek lieten gaan. ilopen- lijk mogen wij in de toekomst ook deze Dames en Heren weer begroeten bij ons gezellig verenigingsleven. De Oudejaarsreunie op 17 Januari 1951 vond ditmaal, ook met dames, plaats bij van Tuyll. Er werd bridge onder leiding van natuurlijk Joh. Gilkens g«speeld tot 11.30K uur, waarna de Prijsuitreiking plaats vond. 12 uur werd door ober Willem door een gongslag aangekondigd, waarna door allen het clublied werd gezonden en voorzitter Hauber zijn eerste rede hield in ons zojuist aangevangen nieuwe verenigingsjaar. Het Reunistendiner, ditmaal onder presidium van Willy Brusse, aangezien Henk Esser door droeve familie-omstandigheden verhinderd was de leiding op zich te nemen, vond plaats in het I.O.C.-Paviljoen Vondelpark en waar» aan door een 54-tal getrouwen werd deelgenomen. Het is een in alle op zichten zeer geslaagd samenzijn geworden. Het hoogtepunt van de avond was ook ditmaal weer de uitreiking van de Nobelprijs. Voorzitter Hauber heeft er slag van de spanning er zo lang mogelijk in te houden. Toen eindelijk Nico Holtzappel tot Nobelprijswinaar werd uitgeroepen, werd dit met groot enthousiasme begroet. Geen wonder, deze stille werker, die ontzaglijk veel voor de A.P.C, doet en altijd daar de behulpzame hand reikt, waar het nodig is, had het ook zeker verdiend. Op 8 December ging men met een 37-tal leden naar de Toon Hermans revue "Alle gekheid op een stokkie", terwijl wij op 13 Januari 1951 met het eerste elftal, een aantal Bestuurs- en Commissieleden en de Heer en Me vrouw Aad van Leeuwen naar het City-theater zijn geweest. De bedoeling hierbij zat voor, met het oog op de de volgende dag te spelen wedstrijd Elinkwijk - A.P.C., alle spelers bij elkaar te brengen en na afloop van de voorstelling ons speelplan voor de volgende dag te bespreken. Dit laatste ging helaas niet door, aangezien wij juist vóór het betreden van het theater een telefoontje ontvingen, dat het Elinkwijk-terrein was af gekeurd. 17 Februari j.1. verenigden zich in ons clubhuis aan de Wandelweg de Com missie Indik* met de z.g. Heren 17 en een aantal Bestuursleden en andere A.P.C, genodigden en niet te vergeten de Heer A.B. Melchers, tên van de grote mannen van deze oommissie. Deze Heren hebben onder de leiding van Joh. Gilkens allereerst de in Indië gesneuvelde Andrl v.d. Pijl herdacht, door kranslegging aan de voet van ons monument. Daarna werd door Jo het werk van de Indië Commissie gereleveerd en werd later door alle gasten aa n de rijsttafel van v.d. Pijl aangezeten. Het kassaldo werd door de Indië Commissie aan voorzitter Hauber overgedragen met het verzoek dit voor een liefdadige instelling te bestemmen. Op 4 Mei 1951 vond 's avonds 6 uur wederom de kranslegging plaats bij het monument van onze oorlogsslachtoffers. Onbegrijpelijk is, dat een derge lijke hulde voor hen, die hun leven ook voor ons lieten, door zo weinig leden wordt bijgewoond. Na afloop van de veteranenwedstrijd A.P.C. - Black Devils vond het af scheid plaats van Nico Neseker, onze actieve secretaris van de Jeugdcom missie, die wegens vertrek naar Bangkok voor de Ballastmaatschappij, zijn functie (voor de A.P.C, helaas) moest neerleggen. Vele hartelijke woorden aan het adres van Nico werden ook hier, o.a. door Gerard Hauber, Jb. van Hek en Dick Steeman gesproken en hem veel succes in zijn nieuwe maatschappelijke positie toegewenst.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1951 | | pagina 9