Ook dit jaar moet weer geconstateerd worden, dat de resultaten niet tot de volle tevredenheid kunnen stemmen, terwijl vooral de hoogste jeugd- elftallen in de verschillende leeftijdsgroepen bepaald teleurstellende resultaten hebben bereikt. En nu iets over ons verenigingsleven zelf. In het afgelopen verenigingsjaar ontviel ons allereerst de Heer E.P. van der Hart. De overledene was in de jaren 1910/2 Penningmeester onzer vere niging, doch de laatste jaren nam hij niet meer actief aan het vereni- ginsleven deel. Enige maanden terug bereikte ons het droeve bericht dat Mevrouw Been af scheid van het leven had genomen na een langdurig ziekbed. Mogen Mevrouw Been en de Heer v.d. Hart in vrede rusten! Andere feiten van prettiger aard waren, dat verschillende jonge A.P.C.ers zich verloofden. Het zijn Jo Voet, Lex Rimini, Henk van ïeunenbroek, Teun van Veen, Evert Rosberg en Jan Steensma, terwijl oudere leden in het hu welijksbootje stapten, en wel Willy v/d Berg, Ben Poelemeijer, Nan Duinker, Dodo Bote Geisler en Hub. Briedl. Onze familie breidde ±xk zich verder uit met enkele zeer jonge A.F.C.-ertjes, n.1. de spruiten van resp. Dick Bessem, Otto Sterman, Henny Timmerman, Willy v/d Berg, Dick DisseHoen en Kees Bouwene. Joop Hurwits herdacht zijn 12*r jarig huwelijk en Henk van der Hurk zelfs zijn 25 jarige echtverbintenis. Persoonlijke jubilea herdachten wij met P. Helmig. Deze oude A.F.O.-erjr herdacht het feit, dat hij 50 jaar geleden bij de Firma Jacobus Boelen in dienst trad. Dit feit is nu niet bepaald onopgemerkt voorbijgegaan. En onze vriend Joop Gilkens herdacht zijn 25 jarig ambtsjubileum bij de A.V.R.0. In de loop van het seizoen herdachten Dr. Hofstee zijn zestigste geboortedag en Dick Bessem en Bob de Munnick hun 50ste jaardag. De scheiding van het oude en de aanvang van het nieuwe seizoen vond plaats op 7 Juli 1950 in ons Clubhuis, waar de opkomst evenals altoos zeer matig was. Voor de aanvang der vergadering werden onze kampioenen van het afge lopen seizoen, de adspiranten 5 en 6 gehuldigd. Van 18-20 Juli 1950 werd op de Maarnse Berg ons Jeugdkamp onder leiding van Chr. Geluk en trainer Steeman gehouden. 12 jongens namen hieraan deel en te oordelen naar de verhalen die wij na afloop hiervan hoorden, mocht dit kamp zeer geslaagd genoemde worden. Een woord van dank voor deze beide Heren is nier zeer zeker op zijn plaats. Voor de aanvang van het seizoen 195o/l bereikte ons het bericht, dat na 50 <j"jaar de Heer van Gessel zijn functie als consul van o.a. de A.F.C.- terreinen had neergelegd. Wat deze A.P.C.-er voor de voetbalsport in het algemeen en voor de A.F.C, in het bijzonder heeft gedaan is niet zo een voudig even in een jaarverslag te beschrijven; moge ik danook volstaan met de Heer van Gessel hartelijk dank te zeggen voor het vele werk, dat hij in de loop der jaren heeft verricht. A.C.C.onze dochtervereniging, behaalde dit jaar wederom het cricket kampioenschap van Nederland, de derde maal in successie, terwijl onze an- dere"kleine meid", de A.B.C., kampioen? van de Overgangsklasse Honkbal werd doch helaas in de promotie-wedstrijden faalde. Onze September-vergadering vond eveneens in het Clubhuis plaats en wel op 15 September 1950 met circa 40 leden. In deze vergadering werden de Heren Eysvogel en Nestelroij tot Erelid benoemd. Inderdaad alleszins verdiend, gezien het vele werk in 15 jaar voor de A.F.C, verricht. Giel van Driel deelde op deze vergadering mede, dat zich een co/mit< heeft gevormd, bestaande uit Teun van Veen, Siem de Waal, v/d Velden Erdbrink, Timmerman en hij zelf, met het doel allerlei kleine werkjes in de A.F.C., die ons in den regel nog geld kosten ook, in de toekomst met een aantal vrijwilligers zelf te doen. Gedacht wordt o.a. aan het vervoer van de eerste elftalspelers met hun dames bij de uitwedstrijden met eigen auto mobielen en b.v. zelf de controle-diensten bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal te verrichten. Nu het seizoa»» beëindigd is, kunnen wij in derdaad zeggen, dat het "Corps Diplomobile", zoals deze Heren zich noemden de A.F.C, onschatbare diensten heeft bewezen en penningmeester Woudstra er wel bij gevaren is. Ook vanaf deze plaats is een woord van dank aan allen, die hieraan meegewerkt hebben, zeker op zijn plaats. In vorenge noemde -toergadering deed Siem de Waal ook zijn intrede in het Bestuur.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1951 | | pagina 8