VAN ES Nette en Nuttige NotuJen-Notitïes TADION-SPORT N.V. BLOEMEN Indeling seizoen 1951-'52 PORT, ELKE TAK van Baerlestraat 39, tel. 20140 BequnstiqinQ van onze aöveRteepöeps, houöt óe schakel m stanö Ingevolge besluit van de Jaarver gadering op 2 Juli j.1. in ons club huis, zijn Bestuur en Commissies als volgt voor dit seizoen samengesteld: Bestuur G. H. Hauber, Voorzitter, tel. 52755; E. W. van Teunenbroek, Secretaris, tel. 85411; L. Woudstra, Penningm., (Dagelijks Bestuur); J. N. Holtzap- pel, 2e Voorzitter, tel. 28514; G. Stall- mann, 2e Secretaris (belast zich speciaal met de ledenlijst en al wat daarbij behoort); O. J. van der Heul, 2e Penningmeester (belast zich spe ciaal met de contributies); S. de Waal, Comm. van Materiaal, telef. 26944; G. Th. van Nigtevegt, Com missaris, tel. 28700; H. F. van der Hurk, Commissaris, tel. 29347. ELFTALCOMMISSIE G. H. Elserman, Voorzitter, tel. 98850; S. de Waal, tel. 26944; A. v. d. Valk. Sub-Commissie A S. R. Kinsbergen, Secretaris Elftal- com., tel. 92258; C. Kerker, tel. 20685; T. Wiggemansen, tel. ,86432. Sub-Commissie B H. O. van Rijn; D. J. van Manen, tel 96360; C. Th. Bogaart, tel. 99210. Sub Commissie C (Jeugdcommissie) D. Steeman, Voorzitter; H. F. van der Hurk, Secretaris, tel. 29347; G. Th. van Nigtevegt, tel. 28700; B. Doren bos, tel. 49648; M. de Granje. Enquefe-Conrmissie M. de Bruin Mzn., Voorzitter, telef. 98904; B. P. Bonkink, Secretaris, tel. 88517; P. van der Velden Erdbrink, C. A. Quint, C. W. Hoffmann, C. E. Alandt en A. G. Glas, leden. Kas Commissie G. H. H. Kappelhof'f, B. P. Bonkink, W. Brusse en plaatsv. leden M. de Bruin Mzn en A. Waayer. Schakel Commissie J. N. Holtzappel, Redacteur, telef. 28514; W. G. Staats, telef. 22605; J. Mellegers, Administrateur. Archivaris N. A. Scheepens, tel. 28344. De leden worden vriendelijk verzocht de Bestuurs- en Commissieleden uit sluitend 's avonds te telefoneren voor A.F.C.-aangelegenheden. Namens het Bestuur, is het mij een genoegen de scheidende A.F.C.-func tionarissen, t.w. de heren: H. Gala- vazi, K. Nesenberend, H. D. Scheep stra, N. Neseker, A. M. Disselkoen, G. J. N. Wijnand, J. H. Gilkens en J. P. Scheepstra van harte dank te zeggen voor het vele werk voor onze A.F.C, verricht en ik ben er zeker van, dat, indien A.F.C, t.z.t. weer een beroep op deze heren mocht doen, zij zich zeker voor onze oude A.F.C, beschikbaar zullen stellen. De nieuwbenoemde Bestuurs- en Commissieleden roep ik een van harte welkom toe, en hoop met deze heren in de toekomst prettig samen te mo gen werken in het belang van onze ,,Good Old". Onze terreinknecht Zonderman heeft inmiddels zijn arbeid bij onze ver eniging aangevangen en is reeds druk bezig onze terreinen en opstallen voor de ontvangst van onze gasten voor het A.R.O.L.-tournooi in gereedheid te brengen. Ook onze trainer, de heer Sluijk, is reeds in functie getreden. Training. Dinsdagavond 6.30 u.: Ie en 2e elftal. Woensdagmiddag: Adspiranten, Woensdagavond: 3e, 4e, öe, 6e en 7e elftal. Donderdagavond 6.30 uur: Ie en 2e elftal. Vrijdagavond 6.30 uur: Junioren en Adspiranten 1. Zaterdagmiddag 2.00 uur: overige adspiranten en welpen. Spelers, onverschillig van welk elftal, ik wek V op de training regelmatig te bezoeken. Door dit te doen wordt voetbal een genoegen voor U en kunt V elke wedstrijd ruim uitspelen. Doet V dit niet, kunt V geen wedstrijd be hoorlijk meespelen, en de vereniging brengt een financieel offer wat wij ons kunnen besparen. Van mevrouw Neseker hebben wij in middels afscheid genomen, die op 24 Juli j.1. per boot naar Bangkok is ver trokken om zich bij haar man te voegen. Wjj hopen dat zij behouden in Bangkok aankomt en wensen de familie N. Neseker nog tal van ge lukkige en succesvolle jaren. Nic tot ziens. Nico heeft mij verzocht de A.F.C.-Schakel al z'n oude vrie; den voor hem te groeten, hetgeen bij deze gaarne doe. Tot slot wens ik het eerste elftal t de A.R.O.L. veel succes, in ieder g> val dat zij de finale bereiken, en vo< de gehele A.F.C.-familie mooi we« op 19 en 26 Augustus a.s. en dat w allen kunnen genieten van mooie e sportieve wedstrijden. VAN TEUNENBROE] District West 1 2e klasse A A.F.C., AIcm. Victrix, Baarn, Heidei H.F.C., H.V.C., O.S.V., Stormvogels V.V.A., West Frisia, Z.F.C. Zoals U ziet zijn we dus in een vri sterke afdeling ingedeeld. Wij nïakei van deze gelegenheid gebruik onz< tegenstanders voor het volgend sei zoen te begroeten en spreken de wen: uit prettige en sportieve wedstrijdei te spelen. Zeer verheugd zijn wi V.V.A. weer bij ons in de afdeling t< hebben. Volgens ons Gouden Boel konden zij ons bloed wel drinken doch sedert 1908 is er wel iets ver anderd. Reeds tal van jaren bestaai er tussen V.V.A. en A.F.C, een hechte vriendschap en wij zien dan ook mei vreugde de eertijds zo beroemde wed strijden V.V.A.-A.F.C. tegemoet. In September a.s. hopen onze vrienden hun Gouden Jubileum te herdenken, We zullen zeker nog gelegenheid kra gen V.V.A. mondeling onze felicita ties over te brengen, doch reeds nu roepen wij onze vrienden Reling en Meyer, es. toe nog tal van succes volle jaren en op naar de Ie klasse, doch neem ons dan mee, want wij %villen U als tegenstanders blijven behouden. De verenigingen Baarn, Helder, H.F.C, en Stormvogels heb ben wij in geen jaren in competitie- verband wedstrijden tegen gespeeld en uit dit oogpunt bezien, verheugd het ons in de komende competitie de oude relaties met bovenstaande ver enigingen weer te kunnen hervatten. s TADIONPLEIN 1 TELEFOON 93784

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1951 | | pagina 11