H. PIEPERS De Algemene Vergadering van 2 Juli 1951 PENNINGMEESTER WOUDSTRA OOGST OVATIES VOOR FINANCIEEL BELEID Redactleu/isseling ACCOUNTANCY BELASTINGZAKEN F. JONGKINDj Begunstiging van onze aóveRteeRöeRS, houöt öe schakel in stanö I CHRISTELIJKE FEESTDAGEN TER SPRAKE Hoewel de agenda voor de Juni-ver- gadering niets wereldschokkends be loofde, en iedereen dan ook ver wachtte, dat de diverse jaarverslagen en verkiezingen in een vlot tempo onder de hamer zouden doorvliegen, bracht deze vergadering ons toch en kele momenten van belangrijke en belangwekkende gedachtenwisseling. 10.000.bezuinigd. Van de jaarverslagen dient allereerst wel dat van Lou Woudstra genoemd te worden. Wat deze penningmeester in het afgelopen seizoen, met de min der dan matige publieke belangstel ling en de naar evenredigheid matige recette, heeft weten te bereiken, grenst aan het wonderbaarlijke'. Hij heeft bijna 10.000 minder uitgege ven dan in het vorige seizoen en heeft zodoende enige reuzenschreden afge legd naar het ideaal van elke finan cier: een sluitende begroting. Was ooit de naam „penningmeester" rijker aan betekenis Zo meestelijk als Lou onze penningen beheert, zal niemand hem dat kunnen verbeteren, en het is te hopen, dat hij de steun van alle leden, en vooral van alle spelers, on dervindt bij zijn zware en ondankbare taak. De vergadering bracht hém dan ook met een donderend applaus haar warme dank en welverdiende hulde. Coup d' essai, coup de maïtre. Het jaarverslag van de Secretaris, hoewel minder „spectaculair" dan dat over onze financiën, was ook een ge degen stuk werk, waarmee Wim van Teunenbroek zich een waardig' op volger toonde van Arnold Eysvogel. In de drie kwartier, die de voorlezing vergde, ontrolde zich weer heel het veelbewogen seizoen aan ons oog en van dit proefstuk kan men, met Corneille, zeggen: „Coup d' essai, coup de maïtre." Zoals in de Algemene Vergadering van 2 Juli j.1. reeds werd bekendge maakt, zal de leiding van de A.F.C.- Schakel met ingang van het Sept.- nummer tijdelijk in handen van onze 2e voorzitter, de heer J. N. Holtz- appel, overgaan. De twee jaar, dat ik het voorrecht had de Schakel te mo gen samenstellen, is een genoegen geweest en wel in de allereerste plaats door de grote medewerking, die ik van „de staf van corresponden ten" mocht ontvangen. Door omstan digheden ben ik gedwongen het werk voor de Schakel neer te leggen. Ik hoop van harte, dat de medewerkers de heer Holtzappel dezelfde steun zullen verlenen, die zij mij gegeven hebben. G. J. N. WIJNAND Formele verwarring. De verkiezingen, meestal hamerstuk ken bij uitnemendheid, gaven aan leiding tot een, op prettige en op bouwende manier gemaakte, opmer king van ons erelid Galavazi. Door een formeel verzuim waren de namen der aftredende functionarissen niet in de convocatie vermeld, iets, wat in het Reglement uitdrukkelijk staat voorgeschreven, en hij wees er op, dat, al moge dit meestal een formali teit zijn, de strikte naleving van de reglementsbepalingen de basis is van een gezond verenigingsleven. Geluk kig was daar nog het artikel 94, een artikel dat met de grootst mogelijke voorzichtigheid en alleen bij zeer zeldzame gevallen gebruikt mag worden, dat hier in deze formele kwestie uitkomst bracht, zodat de verkiezingen alsnog geheel voldeden aan de voorschriften. Het is nu een maal wet. Christelijke feestdagen. Een tweede belangwekkende discus sie kwam bij de Rondvraag. Galavazi was getroffen door het feit, dat op hoge Christelijke feestdagen door elf tallen van A.F.C, was gespeeld in sommige tournooien. Hy knoopte daaraan een cultuurphilosophische beschouwing vast en roerde daarbij ook even de vraag aan, wat het be grip „neutrale vereniging" inhoudt. Jo Wijnand viel hem gedeeltelijk bij en had voornamelijk bezwaar tegen het spelen van jeugdelf tallen op zulke feestdagen. De voorzitter, Gerard Hauber, zegde toe, dat dit punt, dat grote principiële draagwijdte kan heb ben, door het Bestuur rijpelijk en a tête reposée zal worden bestudeerd. Voorlopig beantwoordde hij de ge maakte opmerkingen door er op te wijzen, dat slechts drie gevallen zich hebben voorgedaan: het Zilveren Kraai-tournooi van onze goede vrien den van H.B.S., waarvoor alleen „vrij willigers" worden aangezocht, het Steentournooi van Vitesse waar ons eerste elftal uitkwam tegen het, gro tendeels katholieke, M.V.V. (je kunt ook plus royaliste que Ie roi zijn), en het Blauw Wit-juniorentournooi, waarvoor een uitnodiging als een onderscheiding geldt en waaraan o.a. de Sea Cadets uit het op het gebied van Zondagrust zo puriteinse Enge land meedoen. Hoe het zij, deze belangrijke kwestie heeft de volle aandacht van het be stuur en te zijner tijd zal dit zijn standpunt bekend maken. Zo kreeg deze vergadering nog on verwachts een interessant karakter, al beloofde zij aanvankelijk niet veel opwindends. Dit moge een aansporing zijn voor de leden, om de jaarver gaderingen trouw te bezoeken; je kan nooit weten, wat er uit de hoek komt en je gaat er altijd wijzer vandaan dan je er gekomen bent. H. KANTOOR: VALERIUSPLEIN 16 TELEFOON 94447 Spovtterreinverlichlingen - CjeluidsversterhinghistaUaties fMAKELAAR? ELECTRO-TECHNISCH BUREAU INSTALLATEUR ERKEND DOOR HET G.E.B. AALSMEERWEG 5 TELEFOON 83978 AMSTERDAM

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1951 | | pagina 10