In den wdstryd tegen Quick overkwam Doets een ernstig ongeluk, als gevolg waarvan hem een langdurig huisarrest «rd opgelegd. Onze groote wensch is, dat hy spoedig geheel hersteld zal zyn en geen nadeelige gevolgen van 't hem overkomene zal hebben te ondervinden. De vurige wensch van iederen A.P.C.'er is hem weer spoedig en ale Y^^&uée in het veld te zien verschynen. Onze tweede invalide was onze eminente LHfÉUHi Kooy, die in den «dstryd tegen H.B.S. een onwillige knie kreeg en zich het verder spelen moest ontzeggen. Gelukkig luiden de berichten gunstig, zoodat er heel veel kans bestaat de hem zoo goed toevertrouwde plaats het a.s. seizoen wederom te zien bezetten. Piet Bos keerde na een buitenlandsch reisie wederom in de gelederen fcèrug, zoodat hy zyn oude plaats in het elftal kon baao-iiten.^* iC-tf /d^ ^^m^^ ^-^ X^y -éLc&z*y«~._ Zooals gezegd, is het uitvallen van Doets en Kkoy voor een groot deel oorzaak geweest van de minder goede resultaten. Voor een ander deel moeten deze worden geweten, aan de ver standhouding in het veld tusschen de spelers onderling,waardoor meermalen een minder prettige stemming werd verwekt en slecht spel hiervan het gevolg was. Op verbetering hiervan zal het a.s. seizoen ernstig moeten worden gelet. Ons 2de en 3de elftal eindigen beiden No 3 van onderen til <U*»n ook verder qua prestatie elkander niette daar zy van de 14 wedstryden in hun resp, afdeelingen ieder 4 wonnen, 3 gelyk speelden en 7 verloren. Het derde elftal wenschte toch de eer te laten aan het tweede en kwam dan ook 1 wedstryd niet op, waardoor 2 winstpunten in mindering werden gebracht. A.P.C. 4 en 5 eindigen in hun afdeelingen 1ste klas Gejukt &U, #iu*e<

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1920 | | pagina 6