Het zou te ver voeren hier nader te "beschryven, de receptie, het clubdiner en ten slotte de grootsche avond in Bellevue, waarvoor wy allen, die hiertoe hunne medewerking verleenden, onze dank "betuigen. Namen wil ik hier niet noemen, maar by het memo- reeren van dit kwart eeuw feest, wensch ik toch naar voren te brengen één naam en wel die van Scheepens. Wanneer je hier van avond als voorzitter wederom het middelpunt "bent en aller oogen op je gevestigd zyn, zooals dit ook steeds is kx£±xxx4K XKXgnüuclxg in ons clubleven en wanneer wy terug denken aan de 25 jaar gedurende welke je steeds met de grootste yver en enthousiasme het "belang van je vereeniging hebt trachten te dienen, dan zegt de vereeniging je daarvoor dank, daarby uitend de wensch, dat 't je gegeven moge zyn nog vele jaren met dezelfde humor en tact de vereeniging te blyven leiden. Wanneer ik verder overga tot het verslaan van de verrichtingen van uuuuuucx±sxK±£±xi onze elftallen, dan kunnen wy, wat betreft die van ons eerste, tevreden zyn. Het begin was zeer voldoende en weinig konden wy bevroeden, dat wy aan het einde van het seizoen nog in spanning zouden moeten ver- keeren om de laatste 2 plaatsen te ontsnappen. Met het zelfde doelgemiddelde, maar 1 winstpunt meer, eindigen wy als No 10 boven Quick. Van de 22 wedstryden wonnen wy er 8, speelden 2 gelyk en verloren en 12 met 25 doelpunten voor en 35 tegen. Voor de 2 sterke ploegen van Ajax en BI. Wit behoef den geen enkele keer te bukken. Integendeel zonden wy ze 3 maal geslagen naar huis en speelden 1 keer gelyk. De minder goede resultaten in de laatste competitie wedstryden verkregen, is ongetwyfeld voor een groot deel te wyten, aan het uitvallen van Kkoy en Doets.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1920 | | pagina 4