/h^t/z^£^ /9/?//f*>o .4 f Myne Heeren: Het vereenigingejaar hetwelk wy hier afsluiten en waarover ik de eer heb U hit?r verslag uit te brengen, is zeer zeker een jaar geweest met voor de gxaii vereeniging zeer groote gebeurtenissen, waarop wy ongetwyfeld met voldoening mogen terug zien. By het uitbrengen van myn vorig jaarverslag, nadat wy wederom op keurige wyze het kampioenschap van de B. afdeeling hadden veroverd, was de directe toekomst van onze vereeniging nog zeer onzeker. Gedurende de zomermaanden werd een harden stryd, zoowel op papier als in de vergaderzaal^gevoerd en 'toen het bekende conflict acuut was geworden en de 1ste klassers zkex tot afscheiding waren besloten, bracht de buitengewone Alg. Vergadering van den N.V.B, in September jl. uitkomst. Het xjbx- geschil werd bygelegd, de B. afdeeling terug gebracht tot overgangscompetitie 4n onze A.P.C, tot 1ste klasser gepromo veerd. Dit resultaat in de vergaderzaal verkregen is echter j^i uitsluitend te danken aan de verrichtingen van ons eerste elftal gedurende de xxx&x voorgaande 2 seizoenen, waarvoor wy j allen, die hiertoe hebben bygedragen hartelyk dank zeggen. Door A.F.C, is wederom een record geslagen en de niet onaar dige prestatie geleverd door in 3 seizoenen zonder degradatie tweemaal tot 1ste klasser te worden gepromoveerd. Deze dubbele bekrachtiging moge doen verwachten, dat, njt wy het eenmaal t zyn, wy 't voor altyd zullen blyven. f Het tweede groote feit was fcxï ons 25 jarig jubileum, hetwelk onder deze prettige omstandigheden al op byzonder aan gename wyze kon worden herdacht. J

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jaarverslagen | 1920 | | pagina 2