DE A.F.C.- SCHAKEL Awsterdamsche Football Club CD No. 1 22 September 1922 INHOUD. Voorwoord. Bestuurs- en Commis sieleden. Algemeene Vergadering. Clubavonden. Ons Compititie-pro- gramma. Wedstrijd-programma. Belasting. Een vriendelijk verzoek aan de niet-spelende leden. Onze Terreinen. Op naar Haarlem Dis cipline. Van den Penningmeester. Voorgestelde ieden: Aangenomen nieuwe leden. Trainer. Advertentiën. VOORWOORD. „Het A. F. C -schip staat op de helling en ondergaat een grondige reparatie". Met deze woorden schilderde voorzitter Scheepens op de Algemeene Vergadering j.l. de positie der A. F. C. Het, naar zij meenden, zinkende schip werd reeds door de ratten verlaten, doch de reeders overzagen den toestand en tot de noodige reparaties werd besloten, opdat het in-den-kera gezonde schip, spoedig opnieuw uitgerust, en met nieuwe enthou siaste bemanning bezet, den strijd met de concurrenten kan aanvaarden en op het doel, het kampioenschap, kan 'afstevenen. Genoeg van deze beeldspraak! Ieder A. F. C.'er moet weten, waar het om gaat. Een golf van heerlijk enthousiasme gaat door de rood-zwarte gelederen. Het Bestuur meende daarom langs den weg van een extra-editie zich tot alle leden te moeten wenden, om ook diegenen te bereiken, welke de ernst van het oogenblik nog niet moch ten beseffen. Men besloot deze uitgave „DE A. F. C- SCHAKEL" te noemen, omdat in dezen tijd van inzinking gebleken is, dat er een scha kel bestaat, welke dé ware A. F. C.-ërs'oijeen- houdt, n.l. de groote liefde en opofferings gezindheid voor onze oude vereeniging en onderlinge vriendschap. Bestond deze schakel niet, dan ware het misschien reeds met ons gedaan geweest. Wij hopen, dat deze uitgave ertoe moge bijdragen den bestaanden band te versterken. Met nieuwen moed gaan wij dan het seizoen in en twijfelen niet of onze verwachtingen zullen niet beschaamd wor den. Wij bevelen den inhoud in Uwe bij zondere handacht aan en eindigen ons voorwoord met de leuze: „Op voor het herstel van onze goede, oude A. F. C. B VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE „A.F.C.-SCHAKEL" TE ZENDEN AAN DE REDACTIE p.a. N.V. Drukkerij ,/t KOGGESCHIP" 2e Jan van der Heijdenstraat 94-96 :i 11 11111 11111 m 11111111111111 11 11 11111111111~

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 9