Prijsvraag I I i II/ ^SSSMSMMSMSMMBMSMSMs CD TOT VERSTERKING VAN DE SCHAKEL-KAS WIE WIL VOOR DE SOMMA VAN A.F.C. GESCHIEDENIS Wat de inhoud betreft mag gesteld worden, dat de Schakel door de jaren heen naast de officiële mededelingen en (voetbal-) informatie ook de nodige humor heeft opgediend. De meest bekende olijkerds waren Willem Staats als Jhr. van Rossum de Gaulin (van ros'm de goal in) en later als J.E. de Bout Hachèle (je kan me de bout hachelen), Lotte Nesenberend als "Aangetrouwde", Karei Brand als Charlie, Jan Steensma in "On ditjes en datjes" en in "Bartalk" en Pim Adriaansz als Ad Onderlat. Henny Somers-Blekemolen trad later in de voetspo ren van Aangetrouwde en Nickey Hekster vond even eens regelmatig de weg naar de AFC-Schakel-ko- lommen. Genoemd mogen nog wor den Sonny en Tienus (wat moet ik met Tieneke) en last but not least: Chris Schro der, maar dan als statisticus. Karei Brand Deze verre van complete opsomming zal ongetwijfeld - laten we zeggen - gevoelens van onbehagen oproepen bij niet genoemde medewerkers. Het zij zo en bovendien dekte de schrijver van deze inleiding zich al in de eerste alinea in door op te merken geen volledigheid na te streven. Maar laten de andere medewerkers aan deze AFC-Schakel 1922/1997 hem in hun bijdragen maar op de vingers tikken, tegenspreken of wegsmalen. Opdat onze ouwe trouwe Schakel leesbaar moge blijven. Pim Adriaansz ca accu Onze Schakel blijft draaien, dank zij li BIJLAGE A.F.C.-SCHAKEI EENIG BEZITTER WORDEN VAN DE ÉÊN GULDEN COMPLETE >Cx GEHEELE IB Vervat in de 10 jaargangen 1922-1932 (dus vanaf het eerst verschenen nummer) 2-deelig, zeer luxe gebonden, in de kleuren rood-zwart, met gouden titels op rug en voorblad. Hoeveel pagina's bevatten deze beide jaargangen? Deze vraag hebt U slechts te beantwoorden en te schrijven aan den administrateur van de A.F.C.-Schakel, den Heer G. J. BOSCH, Zuider Amstellaan 84, Gem. Giro B 7047, onder bijvoeging van F 1administratiekosten I EEN FAMILIE-BEZIT Teneinde het succes voor de A.F.C.-kas zoo groot mogelijk te maken en Uw kans op dit familiebezit te vergrooten, zijn de huisgenooten van iedere A.F.C.-er (adspirant, donateur of werkend lid) gerechtigd mede in te zenden. Bij meerdere juiste oplossingen beslist het lot. De uitslag wordt in de volgende Schakel vermeld. Zendt direct in, stort op Gemeente Gro B 7047, stuur postzegels of geld aan Bosch. HOUDT HET BESTAAN VAN DE A.F.C.-SCHAKEL IN EERE!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 7