PrintteaM „SCHAKELTJES" W/at iedere A.F.C.-er behoort te u/eten <X> 0^>Z7 DE SCHAKEL Daar is de Schakel, die komt binden De oude club aan d'oude vrinden, De vrinden aan de A. F. C. Tezamen vormen zij een keten, Wier schakels van geen wijken weten! Die kan nog lange jaren mee, De keten van onz' A. F. C. De elegante Sportman draagt altijd M. v. d. ZAKEN's LUXE SCHOEISEL Overtoom 139 Telefoon 29595 Prijs per plaatsing fï.—per 6 plaat- S: singen f5.50, 12 plaatsingen f10.— x P. H. VERMEULEN De Academische Boekwinkel In 't Huis met de Luifel Grimburgwal 13 Telefoon 48312 A. F. C.-ers! Koopt Uw Bloemwerken bij het Bloemen magazijn van J. W. WELSCH Oosterpark No. 11 AMSTERDAM. Telefoon 51288 D. ELLENS BLOEMENMAGAZIJN AMSTELVEENSCH EWEG 93 TELEFOON 20320 Leverancier Bloemwerken aan Vereenigingen A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders! AAN ONZE MEDEWERKERS Met de drukkerij Meijer is overeenstemming bereikt over het „verschijningssysteem" van ons blad. Dank zij een zeer scherp gesteld tijdschema zal het mogelijk zijn, de uitslagen en besprekingen van de wed strijden, gespeeld op de laat ste Zondag vóór verschijnen nog op te nemen. Dit zal echter slechts moge lijk zijn, indien onze mede werkers zich strikt houden aan de in de aanschrijving vermelde datum. Verder nog het vriendelijk verzoek, het papier slechts aan één zijde te beschrijven. Dit bespoedigt het werk op de zetterij. Bij voorbaat vriendelijk dank. REDACTIE DRUKKERIJ BV DRUKKERIJ PRINTTEAM KUIPERIJ 2 1185 XS AMSTELVEEN TELEFOON 020 - 643 01 19 TELEFAX 020 - 647 86 14 Men gelieve brieven en stukken be stemd voor de Redactie of Administratie van „DE A. F. C. - SCHAKEL" te richten p/a N.V. DRUKKERIJ ,,'T KOGGESCHIP", 2e Jan van der Heijdenstraat 94-96. Hel volgend nummer verschijnt medio October.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 4