PROFICIAT Grandioos dD A.F.C.-Schakel Nieuwe Stijl Van een aangetrouu/de Dit u de Schakel dit komt binden, De oude club aan d'oudt vrinden. januari 1971 51e Jaargang „die (wederom) komt binden de oude club aan de oude vrinden'' En in die oude vrinden zien wij tevens de allerjongsten van A.F.C. Want dat is namelijk de voornaamste boodschap, die de samenstellers al hun lezers willen meegeven. Tè weinig is er ook in ons clubblad aandacht besteed aan de jeugd. Deze lacune wreekt zich immer. De voorbeelden zijn er. Honderd roem in de hand mag belangrijk zijn. een fraaie lossebandstoot imponerend, een koud buffet mag erbij horen en een diner reuze gezellig. Prachtig allemaal. Maar we zijn een VOETBALCLUB!!! En THATS THE POINTDe Schakeï-nieuwe-stijl dient daarom in die geest uit te komen. Goed. het mag doorspekt worden met luchtige leut. doch het hoofdmotief moet VOETBAL zijn. met al zijn problemen, met al zijn wissewasjes, hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Wij beogen de feiten en dingen van recente datum. Al het nieuws, dat u dient te weten. Wij mochten bij de re-organisatie zeer veel medewerking ondervinden. „Stukjes" van erkende journalisten, allen lid van onze vereniging. Een stuk van Rien Bal. Me vrouw Bal vergeve mij de woordspeling. Frans Henrichs, flink genezende van een lastige kwaal: „Voor A.F.C.??i Altijd!!!" Heerlijk om zoiets te horen. Dan Henk Terlingen; fantastische figuur in de serie maanlandingen: „O, ja, dat wil ik best doen, op mij kun je rekenen." Wat een enorme goodwill ligt er in onze oude club. Te grabbel gewoon!!! Een echte lay-out-man hebben we. Foto's van scribenten. Karakituren voor de vaste rubrieken. Een ferm jeugd-overzichL De zaterdagelftallen. Een referee in opkomst behandelt in iedere aflevering spelregels. En, last but not least, een indrukwekkend aantal adverteerders, w.o. vele gloednieuwe. Aan wie wij de allerhoogste dank verschuldigd zijn. LAAT DAT VOORAL GRENZELOOS TOT U DOORDRINGEN. Want alleen met die steun zijn wij in staat en hopelijk regelmatig een dergelijk clubblad-op-niveau aan te bieden. Leest voortaan de Schakel, want er stroomt jong bloed door. Dat was immers de wens van velen uwer? Maar werkt er tevens aan mede. Ook LTW pennevruchten en ideeën zijn welkom. De belangrijkheid van een werkelijk GOED clubblad zij thans voldoende toegelicht. Laten wij een glas heffen en dat doen wij immers vaak op de gezondheid, de groei en bloei van de nieuwe Schakel. Het moet weer zó worden, dat u gaat vragen: „Zeg. wanneer komt die Schakel weer uit?" Dat is de goede stijl, dat is wat wij beogen. Met veel dank aan de organisatoren besluiten wij met de eerder vermelde slogan uit een gedicht van Nico Holzappei „DAT DEZE SCHAKEL ZAL BINDEN DE OUDE CLUB AAN DE OUDE VRINDEN" REDACTIE 19671981 Lieve Jan Tjalling! Dit zou dan m'n laatste stukje voor on ze „SCHAKEL" zijn! Dan gaat er toch wel even wat in je om; het was zo'n leuk contact met alles wat met A.F.C. samengaat, het was zo'n draadloos pret hebben met elkaar Die grote „persvrijheid" en gastvrij heid van de „SCHAKEL" behoren tot de prettigste gestes, die ik ooit in mijn leven ondervonden heb. Ikzelf heb ervan genoten mezelf op die gekke manier te kunnen uiten. Ik ben mijn Redacteuren en de vele, vooral oudere „fans" dank baar voor het plezier, dat zij mij ge gund hebben. Maar toch laat ik het nu graag aan de jongeren over om te vertellen, wat er in hun omgaat, ze zitten er meer IN! Overbodig te zeggen, dat A.F.C. nét zo in m'n hart blijft als de laatste bijna 40 jaar Knuf knuf op elke wang van je OUDE AANGETROUWDE. Lotte Nesenberend De scheidende voorzitter van A.F.C., inmiddels oud-voorzitter en tevens ere voorzitter Henk, Kappelhoff kon deze zomer de concurrentie met de Tour de France en andere grote sportgebeurtenis sen best aan. Henk was belangrijk nieuws voor de dagbladen, die uitvoerig aandacht hebben besteed aan zijn rege ringsperiode van zestien jaar, aan zijn vele werk voor de amateurvoetballerij in het algemeen en aan zijn arbeid en lief de voor A.F.C. in het bijzonder. In een voetballoos tijdperk kwam A.F.C. dankzij Henk Kappelhoff weer eens op de voorgrond. De afscheidne mende voorzitter was op vrijdag 14 juli zelf het middelpunt van een hem aange boden receptie, die lang in de herinne ring zal blijven voortleven. Er was zeer veel belangstelling en de ene (prijzende) spreker volgde na de andere. Wethouder van sportzaken Verhey namens de ge meente. De heer Feringa namens de meeste eerste en tweede klassers. De heer Jaspers van de K.N.V.B., die het gouden bondsonderscheidingsteken mee had gebracht. De heer Beek, voorzitter van de scheidsrechtersvereniging Amster dam. De heer De Bruin namens de Kampong veteranen en dan speciaal de cricketers. Henk van Weelde namens A.C.C. en Hans de Bie namens A.B.C. Woorden van lof, van dank, van be wondering voor datgene, wat Henk Kap pelhoff heeft gedaan en vooral ook voor de wijze, waarop hij zijn „taken" heeft vervuld. Geschenken uiteraard ook voor A.F.C.'s eerste man gedurende zestien jaren. Een grandioze receptie, mede ook door een fantastische toespraak van Ton Glas namens „de A.F.C.'ers". Wat een speech! Het was een perfect opgebouwde conference, die de beste cabaretiers hem niet zouden verbeteren. Hij beschreef hoe, tamelijk laat, bij enkele A.F.C.'ers spontaan het plan rees om ook een cadeau aan te bieden door de leden en hoe, bij het geleidelijk toenemen van het aantal giro-overschrijvingen, het aantal onderdelen van het cadeau groeide, waar bij telkens het nieuw genoemde onder deel werd aangedragen. De hele zaal barstte telkens in een schaterlach uit. Wat een gevoel voor humor, 't Was grandioos. Na de receptie met beschaafde achter grondmuziek van Jip Vogel kwam een band de avond verder verzorgen met dansmuziek. De laatste gasten verlieten het clubhuis om twee uur. Henk Kappel hoff was iets eerder weggegaan, omdat hij om half zeven met de cricketploeg moest vertrekken

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 39