Een van de zeven "n A.F.C. KAMPIOEN SEIZOEN 1966-1967 19671981 DE "VAN DIJK"ENSHOW Niet minder dan drie Van Dijken spraken gloedvol op ons jaardiner: Hans van Dijk als waarnemend captain van het eerste elftal, vader Ge Van Dijk als .(ja, als wat eigenlijk) en Jan Van Dijk als aartsvader van de club. Hans, de jonge econoom, verkocht subliem de thuiswedstrij den van het eerste elftal met zijn bewogen slotzin: "Ik weet werkelijk niet wat een bezoek aan AFC nóg aantrekkelijker kan maken"! Allerwegen achtte men de positie van het eerste elftal op de ranglijst op dit ogenblik niet bijster florissant. Maar Gé - wat een AFC-er als oud Ajaxied - behield het vertrouwen en eindigde zijn gloedvolle woorden met: en dan hef ik het glas en dan zeg ik: het1 volgende jaar zitten wij hier weer met elkaar als hoofdklasser"! Ja, en dan praeses Jan Van Dijk. Wij houden niet van slijmen (op zijn hollands gezegd), maar die man (jongen) begon al sterk en groeit bovendien met de dag. Sprekende over de tradities in onze AFC merkte hij op: "behoudt het goede en wees verder progressief". Hij noemde de vordering van ons eerste elftal op de rang lijst "Zorgelijk, maar niet precair". Terecht wees hij op het gevaar, dat een degradatie uit de hoofdklasse (als die al bij ons zou gebeuren, maar zij zal niet gebeuren) vaak betekent een verder doorzakken naar lagere afdelingen. En op het gevaar van dat verdere door zakken wees hij nadrukkelijk. Er zijn voorbeelden te over. Al met al was hij de eerste voorzitter van AFC - bij ons we ten -die zijn volgelingen de gevaren voorhield van 'doorzak ken'. Toch een merkwaardige ervaring BIJ AFC WORDT TE VEEL GEDRONKEN 7 Toen Kees Gehring op 10jarige leeftijd naar AFC wilde om zijn sportieve karrière te gaan beginnen, zei vader Gehring: "Geen sprake van, daar wordt veel te veel gedronken". Dat niets veranderlijker is dan de mens, bewijst dezelfde Ad Gehring zo nu en dan op "Goed Genoeg" onder het genot van een jonge jenever. Na een nederlaag op een toernooi van AMVJ tegen een uit schoolvriendjes bestaand AFC-team stond voor Kees vast, dat het blauw/wit van Swift snel verruild zou worden voor het rood/zwarte hemd. Dit was de leuze die in belangrijke mate het afgelopen seizoen heeft geken merkt en naar ik meen, terecht! Hoe groot was dan ook onze vreugde toen op 31 maart j.l. dit doel bereikt werd! Een dag om nooit te vergeten, niet alleen vanwege het bereikte resultaat, maar misschien nog meer door de spon tane wijze waarop door de spelers en alle aanwezige A.F.C.-ers aan hun blijd schap uiting werd gegeven. Ik kan mij niet herinneren in vele jaren zo'n de monstratie van clubliefde en enthousias me, voldaanheid en oprechte vrolijkheid te hebben meegemaakt! Onlangs las ik in een of ander sport blad een mening, dat je van jonge sport mensen niet meer kan verwachten dat ze zonder geldelijke beloning zich op offeringen zouden willen getroosten voor de uitoefening van hun sport. Ik behoef niet nogmaals ervan te getuigen, dat ik het hier volstrekt mee oneens ben, maar wat meer zegt en meer bewijst, is de reactie van onze spelers, die na een zeer moeilijk seizoen duidelijk hebben gede monstreerd, dat zij een volledige vol doening hebben gekregen voor de inzt en de inspanningen, die zij zich hebben getroost. Voor ons allen, A.F.C.-ers, is dit hartverwarmend! Het was een hard en spannend sei zoen. Eén gemiste kans of één fout in de verdediging kon beslissend zijn voor het al of niet behalen van een plaats in de hoofdklasse. Suind* v.ljurj El ben Tak. Chró Schrödur Igmnw.i. Emu Huiamas. Peur d. Valk (ra*.), RooaW Pna». Paul Vellinga itn.t Jaap Draiuna. Nico v. Tü. A. v. d. Valk (E.C.). Jo* Loimaa. km Gehruig. Fnta Rflhrig. GDijk. Zittend: Frans v. d. Bor. Herman da Waak Erna Seunke. Nol Kuiken*. Joe Kcmna. (Foto L. ur Heep*. Welwillend afgestaan door Dagblad De Tijd/Maasbode.) Natuurlijk heeft deze situatie ons ge hele seizoen beheerst en werd er steeds onder grote spanning gespeeld, vooral in het laatste gedeelte van de competitie, toen wij nog te kampen kregen met een groot aantal zieken en geblesseerden. Hulde aan onze spelers, die dit mooie en belangrijke resultaat hebben bereikt! Hulde ook aan onze trainer Piet Ouder- land en aan Rob Duis met de gehele elftalcommissie, die er alles, maar dan ook alles aan gedaan hebben om een sfeer te scheppen, die dit succes mogelijk heeft gemaakt! We zijn dus nu in de hoofdklasse en natuurlijk vraag je je dan af: wat zijn hiervan de consequenties. Veel is er de laatste tijd gepubliceerd met betrekking tot de plannen die er in en om de K.N.V.B. zouden zijn. Rien Bal heeft ons in de laatste „Schakel" hiervan enkele voorbeelden gegeven en zijn ar tikel besloten met de wenselijkheid uit te spreken, dat de amateursectie van de K.N.V.B. hieromtrent een duidelijk ge luid zou laten horen. Z.K.H. Prins Clans trapt af in de wedstrijd tassen de Nederlandse en Antilliaanse Jengd. Koninkrijks Spelen 31 juli 1971. A.F.C. terrein.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 37