COOK Betalend publiek is fout voor amateur voetbal Hoelang nog? (vreemde) gasten aan het woord voor een nog fijnere vakantie dan vorig jaar 19671981 O In wezen is amateurvoetbal niet om aan te zien. En wel om de doodeenvou dige reden, dat amateurvoetbal er is om zelf te doen. Wie niet zelf doet maar wil kijken, gaat naar het betaalde voetbal, dat de plicht heeft een goed kijkspel te bieden voor een terecht kritisch publiek. Amateurvoetbal is er niet voor de toe schouwers, maar voor de spelers zelf. Daarom ga ik ook nooit naar amateur voetbal kijken. Ik sta of zit daar dan overbodig te wezen en breng bovendien de amateur in verleiding betaling te wen sen wanneer hij betalend publiek op de tribunes ziet. Er wordt heel wat afgepraat over be taalde amateurs. En officials zitten el kaar in de haren over het al of niet ontduiken van bepalingen, die voor ama teurs gelden. Maar hoe zit dat nu eigen lijk? Het euvel is naar mijn vaste over tuiging zo verdwenen. Schaf onmiddel lijk het entreegeld af en laat het publiek gratis komen kijken naar de verrichtin gen van de eerste en volgende elftallen. Geen voetballer zal het dan nog in zijn hoofd halen een geldelijke vergoeding te vragen voor verrichte diensten, want hij voetbalt als amateur immers voor niet- betalend publiek, dat hij net zoveel kan blijven verachten als Karei Lotsy het vroeger reeds deed. Al het sluik-amateurisme is daarmee op slag verdwenen. Wie betaling in wel ke vorm dan ook wenst gaat maar naar de betaalde sector. De club, die zich amateurclub noemt, laat haar gasten gratis binnen. Natuurlijk betekent dit een financiële aderlating voor de vereniging, die een deel van zijn bedrijfsvoering op die inkomsten heeft gericht. Daar moe ten dan maar andere baten tegenover komen te staan. Er is immers niets tegen om de regelmatig terugkerende gasten uit de eigen club op de tribune te ver zoeken een jaarlijkse donatie te willen schenken voor b.v. het jeugdwerk, de training etc. Gast Beschouw de tribune-klant bij ama teurwedstrijden als gast. Zo hoort het ook in feite. Natuurlijk mag zo'n gast de club financiëel helpen, maar dan beslist niet door betaling voor het kijken naar de wedstrijd. Kweek voldoende dona teurs, verhoog de contributies of de prij zen in de kantine, maar weiger iedere betaling voor het kijken naar amateur- voetballers om principiële redenen. We weten zeker, dat die amateurvoet ballers dan ook nimmer om principiële redenen betaling of andere financiële vergoedingen kunnen wensen. Want of ze nu goed of slecht voetballen, het pu bliek betaalt immers niets om naar ze te kijken A.F.C. lijkt me echt zo'n club om een dergelijk initiatief te nemen tot meer eer en glorie van het amateurvoetbal, een club, die zich onsterfelijk kan maken door de oorzaak van veel kwaad weg te nemen, het woord publiek bij zijn wed strijden uitbant, en zijn belangstellende gasten uit eigen en andere kring een principieel hartelijk welkom toeroept S. IJdema Handelsblad/NRC Voelt u iets voor een nóg fijnere vakantie dan vorig jaar? Praat dan eens met één van de reis-adviseurs van Cook. Zij laten u kiezen uit alle reizen van alle maatschappijen In èlle prijzen. WAGONS-UTS reist met u mee Hoe lang zal het betaalde voetbal in Nederland zich nog kunnen handhaven, als: Ajax en Feyenoord de topclubs blijven De teruggang van de publieke be langstelling zich nog verder doorzet De spelers hoge financiële eisen stel len Clubs bereid zijn aan die eisen te voldoen De post uitgaven steeds hoger wordt De toegangsprijzen worden ver hoogd De vaak slechte accommodaties de zelfde blijven Gemeentebesturen een grens gaan trekken voor subsidiëring Spelers doorgaan met tegenstanders „professioneel" neer te leggen Het zogenaamde resultaatvoetbal „wint" Clubs, die een veilig geachte voor sprong hebben bereikt, de resterende tijd gebruiken om de strijd te con troleren Spelers, coaches, en trainers het voet bal als attractief kijkspel vermoor den De fouten overal elders worden ge zocht grensrechters, scheidsrech ters, tegenstanders behalve bij zich zelf De zondag als wedstrijddag wordt aangehouden, alsof er in de beste ding van de vrije tijd op die dag niets is veranderd Clubbestuurderen er genoeg van krij gen om gratis te werken om anderen te laten verdienen De schulden zich blijven opstapelen Er niets of vrijwel niets wordt ge daan om verandering te brengen in de bestaande toestand Amateurclubs meer gezelligheid blij ven bieden.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 35