A.F.C. 70 On dit et datjes A.F.CitUS (2D Kienen A.F.C. 70 Aan de leden Schots en scheef The Gold Coast Combo elke zondag trekking lel 1952 1966 Speel poker, volleyball, schuiftrompet, of wat je kunt speel iets, waar je zin in hebt dan merk je op een ogenblik, dat je er niet meer buiten kunt. Dit zingt Jules de Korte, terwijl ik dit op papier tracht te zetten.- Ik moet zeggen, dat ie groot gelijk heeft. Het bovenstaande (vooral de laatste regel) is zeker van toepas sing op mannen, en dan nog A.F.C.- mannen. Vriendinnen, probeer eens in ge zelschap van één of meer A.F.C.ertjes het gesprek op hun club te brengen (dit zal wel niet nodig zijn, want ze beginnen er toch zelf wel over). De rechterkant van hun hoofd wordt on middellijk zwart en de linkerkant rood (met een zwarte veeg). Het draait hun opeens en ze zien ster retjes, sterretjes, die zich langzaam vertekenen in allerlei attributen die met voetbal hebben te maken. Hun enthousiasme kent geen gren zen en hun geesten beginnen direkt alle niet meer ter zake doende wapenfeiten van A.F.C. op te halen. Hun club,, sterker nog, zij zijn zelf A.F.C. Hun gezichten dragen, behalve de rood/zwarte tekenen, ook de spo ren van de afgebrande tribune. Als ze dan moe worden te praten over A.F.C., dan is het 4 uur (voor de goede orde: in de morgen). En als ze als inboorlingen -zo mak kelijk in trance raken over voetbal en gezelligheid, begrijp ik iets niet: Langs allerlei slinkse wegen, ge praat en aanbieden van glaasjes limonade (waarmee het zevende al tijd adverteert), dan worden pogin gen in het werk gesteld diezelfde Aafcee-ertjes te porren voor een of andere bestuursfunktie. Dit schijnt erg moeilijk te gaan. Hele feest avonden worden georganiseerd om één man op een bestuursplaats te krijgen. Of wordt deze stemming op zettelijk geschapen, teneinde gele genheid te hebben nóg meer over A.F.C. te kunnen praten? Ik heb een idee, dat al onze jongetjes 's maandagsavonds elkaar gniffelend op de schouders slaan om hun tevre denheid te betuigen over het feit, dat vroegere grootheden van A.F.C. zo'n mooi instituut als clubavond hebben verzonnen. Enfin, laat ze hobby-en, l&ét ze kaarten en laat ze, voetballen, wij pikken ons graantje toch wel mee op plotseling ontstane feestjes. Tenslotte zusters: we zien elkaar weer eens en kunnen praten over de ballen, die ze nu weer voor open doel misten. Want ook wij lijden aan A.F.Citus. LORA. Zaterdag 13 februari, aanvang 14.00 A1?-», uur. Voor AJF.C.ers tot 18 jaar. Programma: Enkele sportfilms en optreden van: ROB DE NIJS en THE LORDS. Toegang gratis, doch op vertoon van A.F.C,-diploma 1964-1965 (Geen identi teitskaart. Op 12 februari te 21.00 uur begint het A.F.C.-fcest. Zeventig jaar is een goede reden om weer een lekker ouderwets feest te vieren onder het motto Medewerkenden o.Lv. EDWIN RUTTEN Extra-attracties: Frank Rexis. muzikale clown. Het Trio Huistnan-Knopper In de henedenbars speelt voor ons: MEVROUW KERSBERGEN Toegangsprijs 3.00 per persoon. Kaarten bij: de Heer Dinkeloo. Pirn Vdriaansz, tel. 42630-4. Jan Mever, tel. 736692. Hans de Bie. tel. 0296-1-18278. Velen Uwer hebben ons ge vraagd, tegen welke tarieven men een advertentie in de AFC-Schakel kan plaatsen. Zoals 'wij reeds dikwijls naar voren brachten, zijn deze tarie ven buitengewoon laag. Vooral indien men bedenkt, dat onze „Schakel" niet alleen gelezen wordt door zeker duizend koop krachtige gezinnen in Amster dam-Zuid, maar omdat dit blad ook op diverse leestafels van met ons bevriende verenigin gen, restaurants, in wachtka mers etc. ter lezing beschik baar is. U zult zeker de „Schakel" in stand willen houden en dus Uw zakelijke relaties willen bewe gen tot het plaatsen van ad vertenties in ons clubblad. Eén telefoontje met Otto v. d. Heul, Gerrit van der Veenstraat 118, Telefoon 714194 is voldoende om U van deze goedkope ta rieven op de,hoogte te stellen. AAN DE WELPEN EN JUNIOREN VAN AJF.C. Zoals jullie wellicht weten, ver liest de Ere-divisie club Volendam haast nooit op eigen terrein. De oorzaken? De Volendammers vechten van de eerste tot de laat ste minuut en ten tweede (de be langrijkste factor) het eigen pu bliek. Ja, het publiek moedigt de spelers aan en schreeuwt zich de kelen schor. Zodoende wint Volen dam. Als we nu eens afspreken, dat alle welpen en junioren bij de thuiswedstrijden bij elkaar gaan zitten en dan zullen we AFC I naar de overwinning schreeuwen. Maar we moeten wel afspreken wat we wel en wat we niet kun nen doen, kortweg we maken het niet te gek. Afgesproken? We blij ven te allen tijde sportief. Dus we zitten bij elkaar en onze strijdkreet lnidt: WE HEBBEN EEN A WE HEBBEN EEN F WE HEBBEN EEN C A.F.C. Deze kreet is jullie waarschijn lijk goed bekend. Nou dan jongens, voor de eerstvolgende thuis-wedstrijd ver zamelen we ons om 10 voor 2 bij het scorings bord, dan zullen we Hehne Boskamp en zijn jongens eens wat laten horen. Jacques Kohier Jr. De topscorer riep "Gooi em over de hele, jullie gebrei begint met te ver velen" De keeper gaf toen een reuze En riep "hier, die vang je wel" Later geheel tevree. Poolden ze bij A FC. B.L. Uffer Excuus. T zult deze Schakel hier en daar wat gelardeerd vinden met oud nieuws. Dat is nieuws of eigenlijk ouds, omdat de ruimtebeperking (money is nu een maal the root van alle ellende) ons ver hinderde om alles een vorige maal op te nemen. Wij hopen, dat U er desondanks nog kennis van zult willen nemen. Klacht. Zoals U zich moet herinneren heeft Frans Heineman enige jaren in Bagdad doorgebracht. Tom Somers en Gerard Bur ger zochten hem daar wel eens op en moesten dan honderduit vertellen over A.F.C. Bij een van deze gelegenheden heeft Frans, die zijn hart aan de Zatten heeft verpand (hij speelt er ook al weer in) aan Gé enig geld ter hand gesteld om de Zatten een drankje aan te bieden. En wat doet Gé? Die besteedt het aan de veteranen. Up to you, captain.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 31