Goed Genoeg (ff Nieuw/ idee? ILL &T' N&é'L Töupfiüoi GXJIOC "fiPKlA Cj/^éaü F) gEIUKS» aiSTC^I IWERPAW UJAUT TEPMJl pE .PRoFi" ÜM0C6OI m&MTe amateur1, re 2w oreeftt«eriAup uu^ JS&S .ï.2ï£?S AROJ -B^,w■«,-■,) HEI «Eto OP MOESTEM t—WrBAUfk-H A.F.C. kampioen I- f 1952 1966 Tekst en muziek: J. a Cohen Het is haast niet te geloven Oh, wat ben ik in mijn sas 'k Ben finaal onderste boven: A.F.C. is eerste klas. Al de rood-zwarten zijn jarig - Iedereen fuifde iedereen - Hoogste lof klinkt thans éénparig: Ontevreden is niet één! Refrein: Jongen, jongen, jongen, Wie haa dat gedacht, Dat onze A.F. C. Het nog eens zover had gebracht. Jongen, jongen, jongen, Dat zo iets nou kan - 'k Ben er, zonder één drup drank, Beslist al dronken van! Proost! Mensen die we haast nooit zagen, Zijn hier bij ons feest present. Blij dat U weer op komt dagen; Dank U wel, heel erg attent! Maar U moet ons blijven steunen: Heel de club één groot gezin. De tribunes moeten dreunen, Zo blijft de moed er in! Refrein: Hoor 't bestuur gezellig knorren Samen met trainer van Dijk, Ook d'E. C. mag vast niet morren; Ieder is een vorst te rijk! Maar de eerste elftal spelers Hebben het toch maar gedaan: Zij zijn onze goodwill telers Kerels, blijft zo verder gaan! JACK JUNIOR. Op vrijdag 13 juni (brrr) werd be gonnen met de werkzaamheden op het terrein. Tussen 1 en 15 augustus zal de zaak opgeleverd worden. Volgend jaar mogen we dus ook de oudere leden weer bij de wedstrijden begroeten. Zoals U allen weet heeft Jan Scheepstra (Nobelprijs 1956) het plan geopperd om ons eerlang te be trekken terreinencomplex de naam te geven van het aloude A.F.C.-terrein in de Oude Meer. Naar het mij wil voorkomen was dit het laatste be richt, dat U omtrent hetgeen wij nu „De Stichting" willen noemen ter ore of onder de ogen kwam. En zegt niet het spreekwoord: Uit het oog, uit het hart. En wij willen nu juist, dat alles wat met deze Stichting samenhangt U nooit meer uit het hart, laat staan uit het hoofd gaat. Uw aller mede werking bij de effectuering van de plannen is noodzakelijk. Wij stellen ons dan ook voor om U op geregelde tijden op de hoogte te houden van de gang van zaken en daarom menen wij er goed aan te doen U mede te delen, dat op de morgen van de Eerste Paasdag een kleine plechtigheid, uiteraard met „De Stichting" samenhangende, zal plaats vinden. jjaar we, als alles goed gaat, eerst in 1960 onze nieuwe terreinen zullen gaan betrekken, hebt U natuurlijk reeds begrepen, dat eerdergenoemde plechtigheid slechts symbolische be tekenis kan hebben. Maar ook sym bolische betekenissen zijn belangrijke betekenissen, nauw verbonden als zij zijn met traditie. En eten wij in A.F.C. zogezegd niet van tradities. U kent natuurlijk allen het stukje Beethovenstraat, dat aansluit op onze eigen Zuidelijke Wandelweg. Het allerlaatste eindje is door een, wij mogen wel zeggen, bijzonder be tekenisvol Besluit van het Amster damse College van Burgemeester en Wethouders nog niet bestraat. Op dit plekje grond gaat het ge beuren. Op dit plekje grond zal op Eerste Paasdag te 10.00 uur de eerste steen voor het eens over de dijk te verrijzen clubpaviljoen gelegd worden. Deze steen, die de afmetingen van een nörmale baksteen niet al te zeer zal overtreffen, werd door de Heer W. G. Staats in zijn eigen bakkerij vervaardigd. Een bevriende brouwe rij was zo bereidwillig om een grote wagen, met twee paarden bespannen, voor het vervoer af te staan. Inge volge de C.A.O. mogen de koetsiers des Zondags geen arbeid verrichten, weshalve de Heren Bessem, Hurwitz en Hille de paarden zullen mennen. Even werd nog gespeeld met de gedachte de paarden in de bekende rood-zwarte hansoppen te laten op draven, maar de textielpositie onzer Vereniging laat zulks niet toe. Nu zullen een rood en een zwart paard de steen trekken. De plechtige handeling zelve ,(het leggen van de steen) zal geschieden door Mevrouw C. van Nigtevegt. Allen daarheen 11 J. T. S.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 28