C DE A.F.C.-SCHAKEL Uit de Kapiteïnshut (35 Dit is du K>i'lmki'l, dh hm ut hinden, Ou oude club min d oude vrinden. A.F. C. A.C.C A.B.Cs Redacteur: J. H. Wijnand. Roerstraat 52 J. Amsterdam-Z. - Plaatsverv. Redacteur: W. G. Staats. Churchill-laan 25a Administrateur O. J. v.d. Heul. Gerrit v.d. Veenstraat 1 18. A dam - Bankiers Ned. Handel Mij - Postgiro 308579 t.n.v. A.F.C.- Schakel Tvpografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710. Amsterdam W 31e Jaargang October 1952 No. 2 Dit is sinds lange jaren de eerste A.F.C.-Schakel, die weer verschijnt in het oude vertrouwde rode omslag. Nu de kleuren van onze vereniging weer ons clubblad tooien, nu het rood van de vurige strijdlust en de zwarte V van Victorie niet alleen onze spelers in het veld maar ook onze Schakel weer sieren, past ons een woord v-m dank aan hen, die reeds maanden geleden dit herstel van de oude traditie hebben voorbereid, aan Henk van den Hurk en zijn vriend, de Heer De Bruin, voor hun vaak moeizame besprekingen, hun degelijke technische adviezen en de vast houdendheid waarmee zij hinderpalen uit de weg hebben geruimd. Moge de Schakel in zijn nieuwe oude gedaante nóg meer dan vroeger worden „de Schakel, die komt binden De oude club aan d'oude vrinden" en mogen, na de moeilijkheden van het afgelopen seizoen, de versregels, die er na komen weer rijk worden aan betekenis: „Tezamen vormen zij een keten, „Wier schakels van geen wijken weten." De uitslagen van de eerste twee competitiewedstrijden geven ons het recht, de toekomst met ver trouwen en zelfs met een gematigd optimisme tegemoet te zien. Een overwinning op O.S.V. en een gelijk spel tegen het, thuis altijd zeer gevaarlijke, Helder openen blijde perspectieven. Maar meer nog dan deze goede resultaten is het een reden tot verheugenis, dat de geest in alle elftallen zo prettig is en dat bij alle spelers de vaste wil voorzit om samen en mèt elkander hun uiterste best te doen om tot de hoogst bereikbare prestatie te komen. Als zij deze geest weten te bewaren, zou de slagzin uit een vorig Bulletin: „Harmonie en ensemblespel, daar zit muziek in" nog wel eens dubbel zinrijk blijken te zijn. En een vreugdevolle fanfare kan het ensemblespel van „dirigenten en „spelers dit jaar be kronen, als zij zich maar inspireren op het thema van ons eigen clublied: „Wij allen dienen onze club „Als plichtsgetrouwe mannen."

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 23