schAkeL, oh schakel! V, I de a. e.f CH> m 19371951 roeger jaren was het werkelijk geen mirakel, wanneer een beetje voetbalvereeniging er een gedrukt Cluborgaan op nahield. Gold dit een eerste-klas-club dan vormden de kosten van zulk een luxe al heel zelden een bezwaar. Anders werd de situatie bij AFC. De beklagenswaardige Penningmeesters uit dien tijd hebben op dit terrein menig zweetdruppeltje gelaten. Want met zoo'n „benagels" tweedeklassertje als AFC, wier eerste elftal in den regel den achttienden wedstrijd noo- dig had om de fatale plaats te ontgaan, kon een normale penningmeester geen abnormale bokke- sprongen uithalen. Medewerking op prozaïsch of poëtisch terrein had den wij daarentegen plenty. En met trotsch moch ten wij ons bijwijlen op onze kloeke borsten klop pen, wanneer Pers en Publiek ons de zoo verdien de lof toezwaaide. Laten wij, zonder eenige zweem van pedanterie, dan ook eerlijk zeggen: Die oude gezellige AFC-schakel was een best clubblad, waar een menigte eerste-klassers al hun vingers, al hadden ze er vijftig bezeten, aan af kloven. Zoo was dus de finantieele zijde het vrijwel eenige zwaartepunt. En om nu meteen de pas af te snij den aan die categorie zuurpruimers die bij alles, wat AFC onderneemt het oeroude en bar ver velend wordende praatje gaan verkondigen, dat AFC de allures bezit van een bewoner van de „bocht van de Heerengracht", doch eigenlijk thuisbehoort in de tweede Anjeliersdwarsstraat, kunnen wij thans rustig het geheim verklappen, dat deze AFC-Schakel onze Vereeniqinqskas NIETS GAAT KOSTEN. Het genot zooiets volkomen verantwoord te kun nen schrijven danken wij in de eerste plaats aan aen stroom van adverteerders, die vrijwillig of soms goedmoedig gedwongen de eerste kracht- stoot in deze richting gaf. Dat danken wij in de tweede plaats aanhè, nee, laten wij nu eens ophouden met al die bedankjes. Wat geeft dat nu, aan wie wij de herverschijning onzer Schakel hebben te danken. Wanneer je wat voor je Club doet, doe het dan goed. Onze advertentiecolpor teurs, dat dient enkel nog gezegd, deden verschrik kelijk hun best, en al kwam het wel eens voor, dat ze als ware beroepscolporteurs de een of andere zaak bijkans werden uitgeschopt, het lukte hen toch diverse argeloozen „in de bijt" te krijgen. Dat deze laatsten er een macht pleizier van zullen beleven zij onze spontane wensch. Nu hebben wij gemeend ons Clubblad niet te vul len met voor de direct betrokkenen wellicht op-r windende en wild-woest-spannende wedstrijdver slagen, die gemeenlijk een waar labyrinth vormen van namen en cijfers. De opmaak van een club blad dient met eenzelfde smaak en fantasie te worden opgediend als een menu van groote ver scheidenheid, onzen geachten Lezers enLeze ressen een smakelijk schoteltje voor te zetten van vlotte en luchtige overzichten, zoowel van AFC, als van Binnen- en Buitenland is de opzet. Daarnaast zal onze van zorgen grijs dreigende te worden Voorzitter zijn vermanend, dan wel prij zend woord laten hooren, terwijl last but not least ons lid Harre Venema, de teekenaar van het Gouden Boek. zijn gracieuze lijnen en geestige vin dingen ons gratis ten dienste stelt in den vorm van een „plaat van de maand". Wat beoogen wij met het doen uitkomen van de nieuwe Schakel? Wdnneer wij er alleen maar mede zouden bereiken, dat onze voetballers niet boos zullen zijn, wanneer hun verloofde tijdens de AROLdagen geen roomsoesje kon bemachtigen, wanneer spelers van AFC hun door oorlogsom standigheden afgezakte mentaliteit zouden willen opfrisschen, wanneer er een gedegen en frissche wind zou gaan waaien door de hersenen van de genen. die zich enthousiast en vrij van nevenge dachten opgaven als lid onzer oude Vereeni- ging .wanneer ouderen zich bewust zouden zijn van taak en plicht jegens hun geliefde club, wan neer tenslotte een ieder zich welbewust ware van de verantwoordelijkheid, die de taak, welke op hun schouders rust, met zich medebrengt, wel, dan aanschouwt deze Schakel niet voor niets het kost bare en lang niet te versmaden levenslicht. Onder de oude rekening dient een forsche streep te worden gezet. Weeke sentimentaliteit ten op zichte van de discipline zal plaats moeten maken voor harde maatregelen. Wie alleen lid is van AFC om de amusemenfsvruchten te plukken van den volgeladen boom en voor de rest zijn té be scheiden sportieve aandeel denkt te kunnen aan vullen met „een heerlijk potje te kiften", kan met genoegen uit ons midden gemist worden. Wanneer de Schakel op deze punten kan medewerken, zal zij doen wat in haar vermogen is. Onze verdere pretenties liggen in de lijn van de instandhouding en het bevorderen van onze hooggeroemde club geest, onze jovialiteit en het eeren van hen, wien eere toekomt. Eens ben je jong, eens hangt het fleurige AFC- shirt om je jonge schouders, eens kan je met ar men en beenen spelenderwijze veel meer bereiken voor je Club, dan het allerbeste Bestuurslid aan de §.r,°?nf ta^eens hgt het in je vermogen je Club hooger op te voerenwelaan dan maak van je AFC geen klachtenbureau of klaagmuur, maar werk en train tot je de hooge top hebt be reikt, waar zoo tallooze oudere clubenthousiaste- hngen zoo lang en vurig naar hebben uitgekeken. Jhr. VAN ROSSUM DE GAULIN. Scfuiltcl Jhr. Van Rossum de Gaulin, één van de pseudoniemen van de onvergetelijke Wim Staats

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 16