GROOT FEEST CD A.F.C. REDS' BAND BELLEVUE OPENING CLUBHUIS. Zaterdag 1 Juni 1935een historische datum in de geschiedenis van onze good old. Het clubhuis, dat prachtige, tastbare bewijs van clubliefde, dat onze leden in deze slechte tijden gedemonstreerd hebben, zou officieel aan de vereeniging overgedragen worden. Ons Jubileumsjaar werd door dit gebeu ren op waardige wijze besloten. De tot standkoming van dit inderdaad zéér fraaie Clubhuis, van dit practische home, heeft er zeker niet het minst toe bijgedragen om ons 40-jarig jubileum tot een mijlpaal in onze geschiedenis te maken. Aan ons thans de taak er voor te zorgen, dat het ook inder daad een uitgangspunt tot nieuwe krachts ontplooiing zal worden, waarvoor het zulk een uitstekende basis vormt. Je voelde dit al zoo duidelijk op de Algemeene Verga dering. CLUBAVOND MET DAMES Wij A.F.C.-ers zijn altijd zoo gewend om in de een of andere vertrouwde omgeving samen te komen. Men zoekt er steeds naar, zich op zijn gemak te voelen. Wanneer je dan b.v. voor een Algemeene Vergadering de een of andere zaal noodig had, dan kreeg het heele gebeuren daarmede een zeker officiéél tintje, een in onze onderlinge ver houdingen ietwat ongewoon accent en je was blij als je na afloop weer niet-officiëel bij elkaar zat. Toen ik echter deze vergadering in ons Clubhuis opende, voelde ik mij heelmaal „thuis". Dit was niet een brokje A.F.C. bin nen vreemde muren, neen, je overzag die vertrouwde omgeving daarbuiten: Ons veld, waarop we zoo menigen benauwden strijd zagen gestreden worden en waarop we ook zoo dikwijls weer overmoedige ver wachtingen in ons voelden opkomen. Toen later de door onze A.F.C.-dames vervaardigde gordijnen ons weliswaar van die bekende buitenwereld afsloten, was dit feitelijk slechts een symbool: dat de waar de van een voetbalvereeniging niet alleen op het voetbalveld wordt bepaald, doch zeker ook in belangrijke mate van de inti miteit der onderlinge sfeer afhankelijk is. COME AND BE HAPPY! 23 ^uv/- 'Zf Woensdag 2 December 1925 Leest het artikel in dit nummer. 1922 1936 IÖ1Ö1Q Öldö'ES S3 SSiö 515 25 s3m ►-< Hi T</yzZ\l l ft *1 I BK? £11 SCHETSONTWERP VAN EEN CLUBHUIS OP HET A. F. C. - TERREIN Aangemoedigd door het groote succes, dat onzen Clubavond met Dames op 20 December j.l. ten deel viel, heeft de Clubavond-Commissie besloten, wederom een dergelijken avond te organiseercn, waarbij echter tevens gelegenheid is tot DANSEN. Wij verwachten U WOENSDAGAVOND 19 APRIL in „BELLEVUE", ingang Marnixstraat. Speciale maatregelen in verband met de crisis: GRATIS TOEGANG. GEEN AVONDTOILET. GEWONE KOFFIEHUISPRIJZEN. Einde 1 uur (als het héél gezellig is, misschien 2 uur). Hoewel nog niet alles in „Kannen en Kruiken" is, kunnen wij toch wel verklappen, dat op dien avond waarschijnlijk ELIAS VAN PRAAG zal declameeren, Mej. RENTMEESTER voor ons zal zingen, GALAVAZI de prijzen van de clu bavond-tournooien zal uitreiken. EEN ENGELSCHE VOETBALFILM gedraaid zal worden. DE CLUBAVOND-COMMISSIE. IN

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 11