:n CD de a. e|j Schakel TRAINING. DE SCHAKEL. oLt Daar is de Schakel, die komt binden De oude club aan d'oude vrinden, De vrinden aan de A. F. C. Tezamen vormen zij een keten, Wier schakels van geen wijken weten! Die kan nog lange jaren mee, De keten van onz' A. F. C. Toen alles ons was meegeloopen, En overmoed ons had bekropen, Scheen elk tevreden en verblijd. De weelde leek zoo licht te dragen. Maar zij, die naar 't verleden zagen, Dachten soms aan den ouden tijd Met weemoed. en misschien met spijt. Toen kwamen vreemden bij ons spelen, Kwamen tribunes als kasteelen, En hekken als een eerepoort! De vlaggen zwierden aan de hoeken!! Maar d'oude geest was ver te zoeken. 't Veld werd een grootsch en weeld'rig oord, En de terreinknecht droeg_een boord. Maar in de troost'loos donk're dagen Van nederlaag na nederlagen, Waar bleef de aanhang in 't verval? Toen onze toestand zich benarde, Was het weer d'ouwe trouwe garde, Die bleef, die blijft en blijven zal! De oude garde staat steeds pal!! Wie voelt niet door zijn lichaam varen De clubliefde, die vroeger jaren Onfeilbaar altijd wond'ren dee! Vooruit! Je schouder dan d'r onder! Je kop d'r voor, en geen gedonder! De ketting strak! Vooruit' er mee! Daar gaat-ie! Voor de A. F. C.H NICO. Eiken Vrijdagavond wordt nu door Bollington getraind. De opkomst is bevredigend. Houdt nu vol, spelers, en blijft geregeld komen Laten de eerste elftallers zich op de beslis sende kampen, de tweede elftallers op den grooten strijd tegen Z. F. C. II, en de derde elftallers op het misschien nog bereikbare kampioenschap, behoorlijk voorbereiden. Waarde nood het hoogst is, is de redding nabij. De nood is het hoogst; jullie, spelers, kunnen alleen nog de redding brengen. Redt A.F.C. nul! BESTUUR. N. N. Er is bij ons een voetbal-crack, U kent hem wis en drie. Hij is bij de dames zeer in trek, Ik ben down als 'k hem niet zie! Hij is zoo knap, zoo elegant, Een figuur!! Als een Adonis! Z'n kicksjes geuren naar Houbigant Wat toch werk-lijk niet gewoon is. Na eiken trap vergeet hij niet Z'n truitje glad te strijken. 't Is of je op z'n kraagje ziet Hoe daar twee sterren prijken Hij voetbalt keurig, ja zelfs met charme! En Zaterdags kom je'm tegen. Als hij met een „verschooning'' onder z'n arm Zich huiswaarts gaat begeven. Wie hij is? dat zeg ik niet. Want roem maakt hem verlegen; Als hij z'n naam zoo openlijk ziet, Kan hij daar vast niet tegen. EEN AANGETROUWDE. .KAMPIOEN Ik kan geen woorden vinden: Het zit me tot m'n keel! Ik klets maar in den blinde: Het ishet isté veel!! Ik lijk soms half bezeten En brul m'n blijdschap uit In wonderlijke kreten En kettersch vloekgeluid. Ik kan het niet gelooven. Ik kan er niks aan doen t Gaat m'n verstand te boven: Wijwij zijn kampioen! Wie had dat durven hopen In 't vorige seizoen Dat het nog zóó zou loopen, Dat wij dat zouden doen!! Dat wij na lange jaren Van taaien tegenstand Nog candidaten waren Voor „Kampioen van 't Land"!! Dat zal een fuif nu geven Want na deze ééne keer In A.F.C. haar leven Gebeurt 't niet dikwijls meer. Laten wij dus niet „mieren" Maar nu dit zeldzaam feit Op waard'ge wijze vieren In groote vroolijkheidü! NICO. 1922 1936

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 10