BESTUUR: AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB 5 I. H. GALAVAZI1e Voorzitter D. J. BESSEM 1e Secretaris A. METS 1e Pen ning meester W. V. D. BRINK 2e Voorzitter A. PBOS 2e Secretaris G. J. BOSCH. 2e Penningmeester W. BRUSSE Comm. v. Materiaal (VAN BOVEN NAAR BENEDEN) OPGERICHT 18 JAN. 1895 - KON. GOEDGEKEURD 29 MAART 1912

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1935 | | pagina 9