A.F.C. naar de 1e Klasse A 15 Nu worden we weer kampioen Dan zullen we het beter doen, En laten ons niet kinken. En zijn we 25 jaar Dan spelen we lekker in 1 A. Komt laat ons daarop klinken! Dan is 't zooals 't wezen moet, Dan smaakt de borrel dubbel zoet, En brullen we met frisschen moed: Hoog het glas, Hoog het lied, Hoog A.F.C. Het succes was volkomen: wéér werd A.F.C. kampioen, met een voorsprong van 7 punten en nog twee wedstrij den in handen. Na 20 wedstrijden was de score 5316. Vooral die 16 was veelbeteekenend; bet bewees de kracht van het driemanschap Bornemann-Doets-Vis; het drie manschap, dat zich in de komende kampioenscompetitie met roem zou overladen. Thans waren Ajax, Be Quick, Go Ahead en N.A.C. onze tegenstanders. We begonnen met een 00 in Groningen, weerstonden Ajax (11) en sloegen Go Ahead ten aanschouwe van 20000 menschen met 10. De week daarop werd N.A.C. met 20 geslagen en zoo stond A.F.C. na 4 wedstrijden om het landskampioenschap als volgt: 4 2 2 0 6 4—1. Eén goal tegen, na alle kampioenen (Ajax, Be Quick, Go Ahead en N.A.C.) éénmaal te hebben ontmoet. Een mooier resultaat voor het trio Borneman-Doets-Vis was niet te bedenken! Zouden we dankampioen van Nederland kunnen worden? Alles wat A.F.C.'er was of zich A.F.C'er voelde, leefde als in een roes. Toen kwam de reactie; Be-Quick klopte ons thuis met 32, nadat we met 21 hadden voorgestaan. Nóg was er kans, toen we N.A.C. uit met 10 sloegen, doch Ajax, onze oude concurrent, zette ons den voet dwars en met 20 zagen we in de Meer de gouden plak aan den horizon verdwijnen. Ja.... die wedstrijd in de Meer!! Begonnen met, zooals gewoonlijk 2X Tl spelers, geëindigd met 17 spelers; Biere met de blanke sabel, Grootmeijer met een als revolver vermomde pijp en ruw geschat: op iedere tribune 25 pCt. van de dankbare toeschouwers aan het bakkeleien! En dat alles, omdat Toon Kooy en Delsen, die dat jaar naar Ajax overgegaan was, elkander iets onaangenaams zeiden. Kleine oorzaken.... En ironie van het lot, Kooy, Delsen en de N'atris, die vóór den aanvang broederlijk ge kiekt waren als de nieuwe spelers voor het Nederlandsch elftal, konden na afloop vacantie nemen van den N.V.B.! Nog één wedstrijd tegen Go Ahead uit, restte, welke met een 22 uitslag eindigde. En met 9 punten uit 8 wedstrijden eindigden we als No. 3 in deze sensationeele kampioenscompetitie. Ook nu, evenals het jaar tevoren, was de strijd om de competitie-indeeiing zwaar. Ditmaal geschiedde A.F.C. recht Ajax Go Ahead A.F.C. Be Quick (Gr.) N.A.C. 8 5 3 0 13 16—6 8 3 3 2 9 12—10 8 3 3 2 9 9—7 8 2 2 4 6 11—20 8 1 1 6 3 10—14 Eindelijk waren wij waar we wezen wilden: in de echte, onvervalschte Westelijke Eerste Klasse. Het was een tijd van opgewekt en bloeiend clubleven, waarin echter de oppositie ook niet ontbrak. Zoo was er een vergadering in Krasnapolsky, waar het Bestuur wegens de steeds grooter wordende duurte met een voorstel kwam tot een matige contributieverhooging. Het werd fel bestreden onder aanvoering van iemand, die een voor Arnsterdamsche ooren irriteerende manier had, om de letter „n" te laten hooren. Het voorstel viel en Schaf schorste de vergadering. Toen had Fred Sabelson, die toen nog jong en bekoorlijk was, den inval van zijn leven. Hij vertelde, dat de accoustiek in de zaal zóó slecht wasdat de tegen stemmers het voorstel niet hadden begrepen. En waarachtig, Fred wist het zoo te draaien, dat er overge stemd werd en het Bestuur zegevierde. Inmiddels was er ijverig gewerkt aan de uitbreiding van onze tribunes. Toch droeg de uitbreiding een provisorisch karakter, daar de gemeente Amsterdam onze velden noodig had om er te bouwen. Het geen tusschen haakjes eerst tien jaar later, in 1929, is geschied. (tegen Ajax gelijk, H.V.V. geslagen), doch gaandeweg kwam er een reactie en een 60 nederlaag in Haarlem op den laatsten Zondag van het jaar 1919 bracht ons gevaarlijk in de buurt van de laatste plaats. De maand daarop werd het 25-jarig bestaan schitterend herdacht. De glorieuse feestavond in „Bellevue" na de 32 overwinning op Blauw-Wit spande de kroon en het scheen of dit feest een stimu- leerende invloed had. Prachtige resultaten volgden, als een 52 op II.F.C. en een 41 op TI.F.C., zoodat wij op de 10de plaats eindigden. Onze doelcijfers weerspiegelden de zwakte van onze voorhoede, een zwakte, die ons nood lottig zou worden. In den aanvang werden aardige resultaten geboekt i-t V.O.C. 22 12 6 4 30 33—21 H.B.S. 22 12 5 5 29 45—26 H.V.V. 22 11 5 6 27 42—29 Blauw-Wit 22 10 4 8 24 33—22 Ajax 22 8 7 7 23 34—31 U.V.V. 22 10 2 10 22 29—36 Haarlem 22 8 5 9 21 3531 Sparta 22 8 4 10 20 26—35 D.F.C. 22 8 3 11 19 34—34 A.F.C. 22 8 2 12 18 25—35 Quick 22 8 1 13 17 25—35 H.F.C. 22 4 6 12 14 21—47

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1935 | | pagina 19