1 1 u.v.v. 10 Hot bestuur schrok hiervan zoodanig, dat men in 1901 het tweede elftal ijlings terugtrok. Het eerste elftal bracht het er dit eerste competitieseizoen in den K.N.V.B. als volgt af: 2de Klasse (laagste afdeeling) Quick S 7 1 14 X OO Steeds Voorwaarts 8 4 2 2 10 31—18 Eendracht 8 4 2 2 10 14—12 A.F.C. 8 1 1 6 3 9—40 Hilvers. F.C. 8 1 1 6 3 ?\0 OO schoonen, zij het veelzeggenden bijnaam van „moordhol' Nog in een ander opzicht was dit seizoen zeer belangrijk. Na het gescharrel met de terrei nen (eerst Willemspark, daarna Tolstraat) bood onze donateur de Waal een terrein even voorbij den Schollenbrug voor den tijd van drie jaar aan, vrij van huur! Dat dit aanbod met „handen en voeten" werd aanvaard, behoeft geen betoog. En ook is nadere toelichting overbodig van het feit, dat dit terrein den wist te verwerven. Wees alles dus op een voorspoedigen groei, het bleek, dat een paar moeilijke jaren zouden volgen Eenerzijds waren er steeds leden, die hun persoonlijk belang boven dat van de vereeniging stelden. Dan begon Indie aan onze club te knagen. „Kleine kinderen worden groot" en zooals India het door de jaren heen zou doen, deed het dat ook in de jaren van 1901-1904: verschillende leden, waaronder uit den aard l'f d;f7'S de gekste en de flinkste, gingen hun bestemming volgen. Voeg daarbij de voort durende geldelijke moeilijkheden en men kan zich indenken, dat het Bestuur met groote moeilijkheden te Kampen naci. Het bleef sukkelen, tot men in 1902-1903 een trouvaille deed; na eenige gecombineerde ledenvergade ringen van A.F.C. en de Cricketclub Olympia werd overeengekomen, dat men elkaar zooveel mogelijk zou steunen. Des zomers zouden de A.F.C.'ers bij Olympia gaan cricketen, des win ters zouden de leden van Olympia bij A.F.C. voetballen. Dit had vrijwel onmiddellijk succes, want in 19031904 eindigde men met de nevenstaande, in ieder geval toonbare cijfers: E.D.O. 8 7 1 14 25—13 Swift 8 6 1 1 13 45—9 A.F.C. 8 3 1 4 7 18—16 Ajax 8 3 5 6 15—16 Steeds Voorwaarts 8 8 1—50 Het seizoen 1904 1905, waarin wij verhuisden van de Schollenbrug naar boerderij „Eijkelenhof" aan den Ringdijk is daarom historisch interessant, omdat we voor het eerst een competitie tegenkwamen van clubs, die thans nog alle bestaan. De eindstand luidde: H.F.C. II 10 10 20 46—8 Victoria (H.) 10 7 3 14 44—17 D.V.S. 10 4 1 5 9 16—20 Ajax 10 3 2 5 8 13—18 A.F.C. 10 3 1 6 7 2527 Quick (A.) 10 1 9 2 7—61 hoogste, dat door een 2de elftal bereikt kan worden. Dit seizoen boekte A.F.C. de volgende successen: 19051906 zou voorbestemd zijn het eerste werkelijk groote jaar in het bestaan van A.F.C. te worden. Het ledental nam voortdu rend toe, zoodat met 4 elftallen aan de com petitie deelgenomen kon worden. Het tweede kwam voor het eerst uit in den N.V.B., werd ingedeeld in de 3e klasse C, en zou kans zien het binnen zeven jaar te brengen tot kampioen van de Westelijke reserve 1ste klasse, het Kampioenschap 1ste, 3de en 4de elftal; winnaar van den zilveren lauwerkrans. De eindstand van het eerste elftal zag er als volgt uit: Het terrein achter „Eijkelenhof" had wel geluk gebracht. Een ander belangrijk voorval van dit seizoen was, dat „Schaf" tot 1ste voor zitter benoemd werd, een post, die hij 20 jaar lang tot aller genoegen zou bezetten. A.F.C. zou inmiddels A.F.C. niet zijn, als we niet reeds toen een behoorlijk dosis pech gehad zouden hebben. Nu waren we kampioen, doch... de Bond stelde een andere competitie-indeeling voor (het was niet de eerste en zou ook niet de laatste maal zijn) en A.F.C. greep er naast! De kinderziekten behoorden nu tot het verleden; de vereeniging was er, had haar bestaansrecht getoond en begon in roem en in populariteit R.A.P. en Volharding naar den kroon te steken. Opnieuw vond een verhuizing plaats. Men zocht en vond onderdak bij Oostveen, den eigenaar van „Goed Genoeg", een bekende boerderij langs den Middenweg, die nu verdwenen is. Nu staan er villa's en de vader van Piet Bos woont daar, waar zijn zoons hands pleegden te maken A.F.C. 10 8 1 1 17 38—8 D.V.S. 10 7 2 1 16 25—13 S.V.V. 10 4 2 4 10 27—16 Ajax 9 3 2 4 8 16—23 Swift 10 1 4 5 6 10—33 9 1 8 1 8—36

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1935 | | pagina 14