T 23 mr Bhwn Rëdaotie: E.W.Van Teunenbroek A.F.1. -BULLET-I 40- 8 Juni 1954 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING De leden worden uitgenodigd tot -het' I wonen van dè Algemene Vergadering op ÏÏOENSDAG 16 JUNI 1954 des 'avonds om half negen in het Clubhuis aan.de Zuidelijke. Wandelweg. Voor het geval deze ledenvergadering geen] doorgang kan vinden wagens het niet wezig zijn van het vereiste aantal we.rkon-; de leden, wordt reeds nu voor alsdr- tweede Ledenvergadering -uitgeschreven ->p ensdag 16 Juni 1954 do's avonds om negen uur precies in het Clubhuis. - AGENDA 1. Opening. Binnengekomen Stukken. 3. Notulen. 4. Jaarverslag van de Ie Secretaris. 5. Jaarverslag van de Ie Penningmeester*. 6. Verslag van do Kascommissie. 7. Vaststell n de contributie ever - (Do 'Heer H.F.v"d. Candidaton zijn de Heren (Hurk is niet) J.N. Holtzappel, (herkiesbaar.) E.ïï. van Teunenbroek, L.ïïoudstra, de Bruin Mzn. G.Siallmahn, GNijman G.Th. van Nigtevegt, Dr M. van Driel, Ir E.G-.G.ïïerner, A". G.Knopper. 9. Voorstel van-de"Héren Jb. van Nek, G.H.Elserman en C.Kerker -om de E}.f- talcommissie te doen bestaan uit 5 leden, die de 4 Z..N .V.B.-elftallen zullen opstellen; de -afdolings-senio- renelftallen zullen worden opgesteld door de sub-commissie-A (vroeger sub- I commissie-B) bestaande uit 3 leden; de sub-c ommis si e-C (jéügdö.ommis,sie) rdt sub-commissie-B. 10.Ingeval punt 9 wordt aangenomen, wor den voor de Elftalcommissie (5 leden) en de sub-commissie-A (3 leden) de volgende 8 candidaten gesteld: alfabetische volgorde) A.G.Glas, F. 0.Kerker, C.H.Klein, J.Meijer Jr..,,. J-b-, van Nek, J..L v.d.Voort, r.V.'iggemansen. 11. Verkiezing Sub-connissie-B (jeugd commissie). De aftredende leden D.Steeman, H.Fv.d.Hurk, B.Dorenbos, M-.-'de Granje en F.Denker Jr. zijn her kiesbaar. 12. Verkiezing'Kascommissie. De aftreden de leden ÏÏ.Brusse, A.ïïaaijer, G.Nijman en de plaatsvervangende leden T.Ger- rits en G.H. Els e-man-zijn herkiesbaar 13,Verkiezing Clubavondcommissie. "Candidaten kunnen ter-.vergadering ge> steld worden. Verkiezing Enquêteó'pmmissie. De af tredende leden B.P.Bonkink, O.A.Quin C.E.Alandt, A.G.Glas, C.W.Hoffmann, f.v.d.Velden Erdbrink. W.v.d.Marel, zijn herkiesbaar. 15. Verkiezing Pers- en prop'agandacommis sie. De aftredende leden'zijn herkies' baar raene Vergadering ten-aanzien van'de voormalige leden, die destijds op. ad vies 'van de Z-Uiveringscommissiö' als lid zijn afgevoerd. 17. Rondvraag. 18. Sluiting. al •k. J E O G D Voor het Jeugdtournooi.van EXCELSIOR op 13 Juni a.s. nodigen wij de volgende spe lers uit: JUNIOREN .1: ÏÏ.Kniese,' H.Boskamp■J-.'Hopster J.Bremmers, R.Idema, R.Duis, H.Roozé, M.Duinkef,--J.den Dek ker, 'A.Beekman, H.Bottelier. ADSPIRANTEN 1: H.Teiwis, C.Broersma,'H. Honsdrecht, R.v.d.Enk, A.Red- déring, H.Lens, G.Keizer, B^.v.d.Bergh, D.Feldmann, Bösker, A.Euwes, Zadeits, B.Bremor, P.M.Koppies, J.Span jaard. ADSPIRANTEN 4:H.Grëve. R.Brinkhoff, J.Mi- ner, F.Overwèel, Philips, R, VerheulKvDijkFHinrichs v.d.Braak, Budding, Ferwerda, ok. zoz Agendapunt 14 Enj^u trcp corrra551P De Enquêtecommissie bestaat thans uit de Heren B.P.Bonkink, C.^.Quint, C.E.Alandt, A.G.Glas, C.W.Hoffmann, F.van der Veldon Erdbrink en W.van der Ilarel. Zij zijn allen herkiesbaar. Agendapunt 15 Pers- en Propagandacommissie. Deze commissie is ontstaan uit de samensmelting van de Sohakelcommissie en de Reclamecommissie, De leden zijn: Voorzitter J.H.ïïijnand, Secretaris H.W.van Teunenbroek j;Steen3ma, G.Staats, O.J.van der Heul, Th. van Nigtevegt en (ambtshalve) L.Woudstra. Zij zijn allen herkiesbaar. - 1G- ai'ü ue, 3. BH

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1