I: :i HPUI Het A.F, Redaetie Mr tAcEysyogel Programma voor 1 November 1948; A.F.Co-Velox: A.F,S.3-EeDeOa,2 en Volewijckers 3-AoF.Co^o No B_u 12 .1. tin Op de Alg,Vergadering dd. 19 October 2 948 werd het artikel 56 van het H.R. aldus ge wijzigd,. De eïftalcommissie bestaat uit een oneven aantal d:ch tenminste 3 leden; aan deze commissie worden twee of. meer commissies toegevoegd- v/elk',- elk eveneens uit een on even.'aantal en ton minste 3 leden bestaan en v/elke door de Algemeene Vergadering wor den gekozen., De elftalcommissie en de toe gevoegde eómrais den een Voorzi laat sten-.zor door hun c sic genomen beslissingen» De eïftalcommissie is belast met de samen stelling van de èaftallen voor zoover de; samenstelling daarvan niet door de Alg»Ver gadering aan een dor toegevoegde commissies is opgedragen* De eïftalcommissie houdt toezicht op de werkwijze- a-er toegevoegde commissies en is belast mee de leiding der oefeningen, Voor de samenstelling der elftallen,uitko mende m do competities voor Junioren en adspiran+enswordt te zamon één afzonderliike toegevöegae commiss''" ~~1---- 28 October 1948. jl3?^1^^. vo°? Zondag 31 October 1948. jSenioren: TT7Ó0 uur: A.F-.C.2 - Spartaan 2 12,00 uur; A.F.C.3 - Velox 2 12,00 uurs Alc.Victrix - A.F.C.4 2,00 uurs A.F.C.5 - Slotcrdijic 2 12.00 uurs Bl.Vcgels 2 - A.F.C.6 11,30 uurs Centrum 4 - A.F.C.7 Junioren lXTö"~uur"s D,W.V. - A.F.C. 2,00 uurs A.F.C.2 - O.S.J 11„30 uurs A.F.C,3 Adspirantens Ï0„0Ó~uurs A.F.C. - Ajax veld veld veld) BiauwMt 4 (3e veld) (3e veld) (ie veld) (2e veld) (3e veld) j: BÏ.Wit AdspTo"- uur: uur: p*in!& Veteranen - Adsp.6 - A _3*C0_uur^A.F8C.welpen - V,V,A,welpen," IICGING TERREINEHj Blauwe Vog'eTs 2: Leeuwarderweg [Centrum 4s Kruislaan ,D,E,C„Adsp. s Voorland Aanvulling No.12 sie gekozen^ an 24 October Ï948s )ge UITSLAGEN ïïohioron's A.F.C,. ■- de Spartaan A.F.C,4 - DÖW,S»4 S.A,>V„i.2 - A.F.Ö, 5 A.F,0,6 - Sport 2 A«FeCo7 Vrlewyokers 7 A.F.C,8 - Oostorpark 3 Juniorens 2 0 1 - 15 - 4 2 0 IgDEILIJST.: :Swijzigings nnema.ads,naar Griseldostr.l6 III Izaks.ada, naar Rijnstraat 138 III hot Adres vaat G,J.iMuyc.wl. :3ilgjl.g. opgesteld worden: i H Lelieads,"(gekeurd) en E.H.Linscheer verkregen overschrijving. E EOODE SPORT SHOP HIRTS VERKRIJGBAAR BIJ: A.F- - Blauw'; Spartaan 2 - A Aalsmeer - A,r SWlft - L. Aalsmeer - 1 Aalsmeer Vöj^anon^ A.r r C - "Kampöng A0F,Ci - H it F.C. 2 C3 0-2 ,c. fFoC, -.•A.r, 2 o 1 o - 1 - 3 - 1 - 0 DVWoV lAc F, C. 1 Spa .-taan f II. V.C, Elinkwijk W.F.C, vr 'schaar Zaandijk vclondam Vc^ox Pil ivo r 3 urn v,BAERLESTRAAT. 6 Een slechte dag over do geheele linie.Alleen de adspiranten 5 bleven nog ongeslagen. Voor het eerste elftal gelSts ^EEN MAN OVERBOORD, DE KANS VOLLEDIG IN- EIGEN HAND 0 1 1 2 1 1 0 VERLOREN; W.v.Halm Haarlemmermeerstr.114 raakte Dij de training op Woensdagavond oen donker rooobruine sok en op Zondag 3 Oct-, een donkerblauwe katoenen sok en padvinders riem kwijt, De vinder melde zich, ±JauVxaa'-j:'-J K.F.C.2 baan Ajax JE~D 0.2 iGooi 2 j Zeotrorgia 2 Ajax 4 "el.07: 2 ?rsum 3 Blauwwit 4 Rap i ii tas '2 A,P 0,3*2 Vr,. 2 --3 6 7 7 6 6 6 o 5 6 6 1 0 1 1 1 1 1 0 o 2 0 0 1 o 2 2 4 4 -1] - 8 14 -26 13 -10 13 -20 8 -14 7 -26 (3e veld) 2e 2e J-Jr^iy uur* Kapldltas - A.J*'.C,k' .2.00 uur: A.F.C.3 - 5wift2 Adspiranton: 10.uur: A.F.C. - D.W.S. S2.30 uur: A.F.C,2 - Neerlandia O.pp uurs Blauwwit 4.-,.,A*FaC«5 I.I5 uur: A.F.C.4 - A.Tr.V.2 0.00 uur: A.F.C.5 - S.C.A.2 Zaterdag 6 November: 3.00 uur: A.F.C,adsp.6-Germaan 4 (3e veld) -e ld) reld) (3o veld) (3e veld) Nogmaals wordt met klem verzocht de uitslagen van dg uitwedstrijden des Zondags tusschen c en 7 uur door te geven aan den Hoer E ,'7.vATeunenbrook,'7itte de Withstraat 36 bê*. Tol: 854II. Dit verzoek geldt voor alle aan voerders E OJ TEN. In het laatste nummer van het U!Tficïeel'~Or'gaan van de A.V.B, kwam de naam van A.F.-.C. zes keer voor. Het totaal der booten bedroeg Fl, 18,- Comnentaar overbodig. (20 V'oIv.tm"clra ~- L V i.i O ij

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1