I 1 Van dee lftalcpmmissie Op 15 Augustus a,s. wordt het voetbalseizoen officieel geopend en staan er voor de senioren voetballers verschillende wedstrijden op het prograema, V/ij geven onderstaand een globaal overzicht van do wedstrijden, welke vastgesteld zijn, zoodat ieder zich kan preparearen voor die data. ledactie Mc vjjvj .gel HcrtTA.gi.ua - U L L E T I g -- - 22 Juli 1948 Frainin^, Verleden week is er een circulaire uitgegaan, bevattende byzonderheden betreffende j trai ning van dit seizoen, die op 15 Juli zou beginnen. iïaar gebleken is heeft deze circulaire niet iedere belanghebbende* bereikt. De training is inderdaad op genoemde datum aangevangen en iedere speler, die deze circulaire niet ontvangen heeft wordt verzocht,zich in verbinding te stellen met de Elftal-ccmmissie'voor de nadere byzonderheden, c\,a. indeelmg.. Ejeniores; KaïTèseriberabd, Tel! 379Ó7 (privé) 31909 (kantoor) Tunioros en Adspiranten.! den Heer Chr .-Kuggeleijn' Sr, TelQ6660(kantoor)alleen in dringende gevallen. 3}ENLLJt;T edankt nvulling Ho 2, SSSSKLSÊ A4j£eX°ë££s BJIarpenaufadsp) Ir»P..ÏÏ.M..A.,Maltptaux(don)M. .•.(r,StanHa<fBp/i| 3 „TcJ.de Lucht (d-n;; J,,vc;t Hooft (don); J.Chr.v.d,M tv„d,I&,8senvadsp> LT,,P,v„Doorneveld(adsp) 5 J,C«v. Veen(jun). [ejrandjerd van ;.'.ro.rk lid in donateur! .-i;; ^JÏ„Schênk;' ïf- de Baar-e; J,A.; Kikkert, fan ji_.;natc;enlids arms, Oranje Sassauïaan 104 Overveen., 2t_Bal toegelaten:; l.Heinderd Jr," reelsestraat 5b, Sen* gebpi.8,'2^ *«P Hr.rn ItcoE&veltlaan Ijl hs.Adsp. Geb, 28/11'35 3mans All DÜreretr, 2 SFelp', geb ic/l0,7,6 ..P.Duson(adsp); Maesen(don); I E h^1„j51Jst 1^}I1S Bulletin is onder /.et I 'Contributie" 'n zinsnede uitgevallen t.w. )OHAiEUriS en WüJjPüjU Kunnen ae aonajie/co; hnbutie niet in termijnen betalen. Willen de donateurs en welpen h. ide nota nemen Ten vervolge o-o de publieati jende atter ,y. Diegenen ïT*te vul ms taan lutie ineens wenscht ta .-< Idoen he t v rige ,:j3ulletin" maken wij *»nze' leden cp het vcl- .ing gebruik wenschen te maken, dienen onderstaande strook te vullen an de ,_ae Pennin =03ter, den Heer O.J.v.d.Heul, terdam(,Z oe to zonden- In verband wat do moeilijkheden welke bij de an ,'wi jcoii::, mj end zulks Ue doen, daar anders wordt aangenc Hclendrechtstr15 e incasso zouden ><ntr aangenomen, dat U Uw c:-ntri- %?&ekev butieu Lve die der Ondersteunende Leden en Welpen, mogen in vier termijnen vrAn?zulktlof^ii^ alsnede het *'soort" ü^atschap te ver- ^..?e il1:--' bedraagt niet sooals vermeld Fl« 16,- doch PI. 16.10, ^Diegenen, die het ^chakel-abonnament reeds hebben voldaan, kunnen PI. 3.00 minder over- l'.JJ wordt veraooht Jw oontril yr de 1) tormijn direct on voor de 2e termiin v*ór ooptembor ver to maken E stgiro 2$WdT*V.ri,v, d'b'üé Ponriingmoestor. den Heer 'londroohtscraat 15 I, Amsterdam.Z, .maken. In te zenden aan 0..Jrv, d,ïïouls Holendreahtstraat 15 I- Amsterdam.Zuid II, Ondorgct sokn 5 cidre s u< -.«"»■«,.».,,.,,,,.,,,,...,, ,#a -fco - L-- dGi" A-P.C, doelt hierbij node zijn contributie in willen voldoen TT Handteckening TJq qrn C J n i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1