VERGADERINGEN 7. De aanvoerders en de leiders van de elftallen zijn verplicht er zorg voor te dragen, dat de door de K.N.V.B. voorgeschreven formulieren uiterlijk op de dag na de wedstrijd, naar behoren ingevuld bij de desbetreffende secretaris van de elftal commissie worden ingeleverd. 8. De aanvoerders en leiders overtuigen zich van de juistheid van het tenue van hun elftallen. 9. Bij de wedstrijden zijn zij verantwoordelijk voor het aan hen toevertrouwde spelmateriaal. 10. Opgeroepen spelers, die niet op tijd op wedstrijden verschijnen en de secretaris van de elf talcommissie niet tijdig van hun verhindering hebben bericht, kunnen door het bestuur worden beboet en/of door de elftalcommissies van het deelnemen aan oefeningen en/of wedstrijden worden uitgesloten. 11. Indien de vereniging wordt beboet wegens overtreding van de voor spelers geldende voor schriften, zal de boete verhaald worden op deze spelers. Deze boete dient aan de 2e pen ningmeester te worden voldaan. 12. Spelers zijn verplicht bij wedstrijden het voorgeschreven voetbaltenue te dragen, hetwelk zich in een behoorlijke staat moet bevinden. Naast het clubtenue dienen de spelers ook in het bezit te zijn van een wit reserveshirt, zonder opdruk. Artikel 11 1Vergaderingen worden onderscheiden in algemene vergaderingen, bestuursvergaderingen en commissievergaderingen. 2. Naast het bepaalde in artikel 17 lid 5a. 1 t/m 8 van de statuten worden op de algemene vergadering de in artikel 9 lid 6 van dit reglement genoemde commissies benoemd. 3a. Het bestuur is verplicht de leden uiterlijk 15 mei mede te delen, welke functionarissen niet herkiesbaar zijn in de algemene vergadering, te houden conform artikel 17 lid 3 van de statuten. 3b. Kandidaten voor het bestuur en de in artikel 9 lid 6 van dit reglement genoemde commissies, te kiezen op bovengenoemde algemene vergadering, moeten worden gesteld door een door tenminste 15 leden - als omschreven in artikel 6 lid 4 van dit reglement - getekende voordracht. Deze voordracht dient uiterlijk 1 juni bij de le secretaris te zijn ingediend, vergezeld van een verklaring der kandidaten waarin zij zich bereid verklaren een eventuele benoeming te aanvaarden. 4. Voorstellen van leden, te behandelen op een algemene vergadering, moeten ten minste een maand van te voren bij de le secretaris schriftelijk worden ingediend. Later ingekomen voorstellen kunnen alleen in behandeling worden genomen met goedkeuring van de alge mene vergadering. 5. Het bestuur is verplicht, gestelde kandidaten voor het bestuur en de commissies op de con vocatie voor een algemene vergadering, waarin het bestuur en de commissies worden gekozen, te vermelden. 6. Indien voor enige functie één kandidaat is gesteld, wordt deze zonder stemming verkozen verklaard. Indien voor enige functie geen kandidaat is gesteld, kan deze alsnog ter verga dering worden gesteld. 25

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1996 | | pagina 25