vergadering gekozen uit de ereleden, leden van verdienste, gewone leden en buitenleden. De wijze van verkiezing, samenstelling en af treden wordt geregeld in het huishoudelijk regle ment. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Artikel 7. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ver gadering gehouden. In deze vergadering wordt ver slag uitgebracht over de toestand der vereniging en wordt het bestuur voor het volgend jaar geko zen. Artikel 8. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het regelt de inrichting en de werkzaamheden der vereniging. Het mag geen bepalingen bevatten, in strijd met de statuten. Artikel 9- De vereniging kan slechts worden ontbonden, indien het voorstel daartoe met 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen is aangenomen in een op zettelijk daartoe belegde algemene vergadering, waarin ten minste 3/4 der stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen een maand een tweede algemene vergadering uitgeschreven, waarin het besluit tot ontbinding kan worden aangenomen met ten min- 7

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 9