Voorts vergadert de commissie 20 vaak het be stuur of de meerderheid dier commissie het wen selijk acht. De commissie kan zich bij haar werkzaamheden door een accountant laten bijstaan. Zij heeft het toezicht op het archief der ver eniging. Telkenjare wordt het langstzitting hebbende lid van de commissie vervangen; ten hoogste twee leden zijn mitsdien herkiesbaar. Artikel 71. De pers- en propagandacommissie bestaat uit ten minste zeven leden. De le penningmeester heeft ambtshalve zitting in deze commissie; de zes of meer andere leden worden gekozen door de Algemene Vergadering bedoeld in artikel 81 b. Deze commissie is belast met de regeling van de reclame voor de te spelen wedstrijden, met de uitgifte van het officieel orgaan en met alles voor zover niet opgedragen aan het bestuur of aan andere commissies dat het bereiken van het doel der vereniging bevordert. Artikel 72. De Algemene Vergadering en het bestuur kun nen commissies ad hoe benoemen wanneer zij zulks nodig achten. Bij de benoeming wordt tevens een voorzitter aangewezen. 28

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 30