Artikel 23. De overgang van welp naar adspirantlid, van adspirant- naar juniorlid, van junior- naar gewoon- of buitenlid of van ondersteunend- naar gewoon- of buitenlid, kan door het bestuur worden afge wezen. HOOFDSTUK IV. Eindigen van het lidmaatschap. Artikel 24. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden; b. door bedanken vóór 1 mei en per aangetekend schrijven aan de secretaris; c. door vervallenverklaring van het lidmaatschap: le. door een besluit van het bestuur tot roye ment wegens wanbetaling of wegens het schaden der belangen van de vereniging op welke wijze dan ook; 2e. door een besluit van de Algemene Ver gadering tot royement. Hiervoor wordt ten minste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen ver eist; d. overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van dit reglement. Artikel 25. De namen der geroyeerde leden worden gepu bliceerd. De door hen betaalde contributie wordt niet, ook niet ten dele, terugbetaald. 14

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 16