hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen of op andere wijze het doel der vereniging helpen be vorderen. Artikel 14. Welpen kunnen zijn zij, die op 1 juni de leef tijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, het voet balspel beoefenen of op andere wijze het doel der vereniging helpen bevorderen. HOOFDSTUK III. Voorwaarden tot verwerving van het lidmaatschap. Artikel 15. Om als gewoon-, buiten-, ondersteunend-, junior- of adspirantlid of als welp toe te treden, moet men door twee leden als bedoeld in artikel 5 a tot en met e worden voorgedragen. Deze getuigen daar door, dat de candidaat alle vereisten bezit om als lid te worden aangenomen. Deze voordracht ge schiedt door middel van een door de candidaat in te vullen formulier, dat door de candidaat en de voorstellers moet worden ondertekend en aan de 2e secretaris ingezonden. Deze zendt het binnen twee dagen na ontvangst naar de secretaris der enquêtecommissie, bedoeld in artikel 16. Artikel 16. De enquêtecommissie en zo nodig de technische commissie doet onderzoek naar de geschiktheid van de candidaat voor het lidmaatschap. 12

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 14