ste 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen, onge acht het aantal aanwezige leden. Wordt tot ont binding besloten, dan bepaalt de algemene verga dering de wijze, waarop de liquidatie zal plaats hebben, zulks met inachtneming van art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek, echter met dien verstande, dat een eventueel batig saldo nimmer aan de leden kan worden toegewezen. Artikel 10. Wijziging in deze statuten geschiedt alleen door de algemene vergadering en vereist ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. De gewijzigde statuten treden in werking on middellijk nadat de Koninklijke goedkeuring erop is verkregen. 8

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 10