HOOFDSTUK XV. Slotbepalingen. Artikel 90. Door zijn toetreden verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de Statuten en aan het Huishoudelijk Reglement en ver der aan alle regels en bepalingen, alsmede aan de wijzigingen, welke in de bestaande regeling van zaken volgens de wet tot stand zullen komen. Artikel 91. De vereeniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding of wegraken van eigendom men van leden of derden. Artikel 92. Wijzigingen in dit Reglement en in de Statuten kunnen alleen geschieden met twee derde der geldig uitgebrachte stemmen op een Algemeene Vergadering. Voorstellen dienaangaande moeten bij den 1 sten Secreta ris van het Bestuur zijn ingediend vóór 1 Mei om te kunnen worden behandeld in de Al gemeene Vergadering bedoeld in artikel 73b en vóór 1 Augustus om te kunnen worden behandeld in de Algemeene Vergadering bedoeld in artikel 73a. In alle andere gevallen moeten de voor stellen uiterlijk een maand vóór den dag der vergadering bij den lsten Secretaris zijn ingediend. Een wijziging in de Statuten, welke de Koninklijke bewilliging heeft ver- 37

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 38