den geschorst. Bij schorsing moeten zij hun diploma inleveren en hebben zij gedurende de schorsing geen toegang tot de bijeen komsten en tot de terreinen van de vereeni- ging. Onder wangedrag wordt ook ver staan het medespelen in gecombineerde elf tallen buiten A.F.C.-verband zonder toe stemming van het Bestuur. Artikel 87. Het Bestuur is verplicht geschorste per sonen per aangeteekenden brief van hun schorsing in kennis te stellen en hunne namen te publiceeren. HOOFDSTUK XIV. Officieel Orgaan. Artikel 88. Het Bestuur bepaalt op welke wijze de officieele mededeelingen ter kennis van de leden wordt gebracht. De wijze, waarop dit geschiedt, wordt den leden kenbaar ge maakt. Artikel 89. Voor een eventueel uit te geven club orgaan benoemt het Bestuur een redactie commissie, bestaande uit 3 personen; deze commissie is verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. 36

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 37