«-/ r-7, Wijziging art. 56 van het Huish. Reglement (besluit Alg. Vergadering dd. 19 Oct. 1948). De elftalcommissie bestaat uit een oneven aantal doch ten minste drie leden; aan deze commissie worden twee of meer commissies toegevoegd, welke elk eveneens uit een oneven aantal en ten minste drie leden bestaan en welke door de Algemeene Vergadering worden gekozen. De elftalcommissie en de toegevoegde commissies kiezen elk uit haar midden een Voorzitter en een Secretaris, welke Iaatsten zorg dragen voor de uitvoering der door hun commissie, resp. toegevoegde commissie ge nomen beslissingen. De elftalcommissie is belast met de samen stelling van de elftallen voor zoover"de samen stelling daarvan niet door de Alg. Vergadering aan een der toegevoegde commissies is op gedragen. De elftalcommissie houdt toezicht op de werkwijze der toegevoegde commissies en is belast met de leiding der oefeningen. Voor de samenstelling der elftallen, uit komende in de competities voor junioren en adspiranten, wordt tezamen één afzonderlijke toegevoegde commissie gekozen.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 2