b. stembriefjes die een persoon niet dui delijk aanwijzen; c. onderteekende stembriefjes; d. stembriefjes, waarop andere aandui dingen en mededeelingen voorkomen dan uitsluitend de naam of de namen van den candidaat of de candidaten. Artikel 81. Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij dit reglement af wijkend wordt bepaald. Bij staking van stemming over personen heeft een nieuwe vrije stemming plaats; staken de stemmen weder, dan beslist het lot; staken over een voorstel de stemmen, dan is het verworpen. Wanneer een te verkiezen persoon bij eerste stemming niet het vereischte aantal stemmen op zich heeft vereenigd dan heeft herstemming plaats uit het dubbeltal van het aantal der te verkiezen personen, te nemen uit hen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer personen dan een dubbeltal voor de voordracht in aanmerking dan deelen die allen in herstemming. Artikel 83. Als een gekozen persoon voor de benoe ming bedankt, heeft een nieuwe vrije stem ming plaats. 34

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1938 | | pagina 33