neer het noodig mocht zijn, ieder der boven genoemde bestuursleden behulpzaam zijn en zoo noodig vervangen. Artikel 48. Indien in den loop van het vereenigings- jaar een Bestuurslid wil aftreden, is het verplicht van zijn voornemen minstens 3 weken van te voren aan den lsten Voor- zitter kennis te geven. De 1ste Voorzitter geeft, wanneer hij zelf wenscht af te treden, hiervan kennis aan den 2den Voorzitter. Artikel 49. Bij tusschentijdsch aftreden van een der Bestuursleden of bedanken van een nieuw gekozen Bestuurslid, moet binnen een maand in de ontstane vacature worden voorzien door een verkiezing, welke schriftelijk kan geschieden. Artikel 50. Besluiten van het Bestuur, overeenkom stig artikel 88 ter algemeene kennis ge bracht, zijn bindend voor alle leden tot aan de eerste Algemeene Vergadering, welke het besluit kan bekrachtigen of doen vervallen. Artikel 51. Een lid van het Bestuur kan door de meerderheid van het Bestuur worden ge schorst tot aan eene binnen een maand te beleggen Algemeene Vergadering, welke de schorsing kan opheffen of den persoon uit zijne functie ontzetten, 23

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1938 | | pagina 22