HOOFDSTUK V. Verplichtingen der leden. Artikel 22. Alle besluiten, welke door de Algemeene Vergadering zijn genomen, zijn bindend voor alle leden, ongeacht of deze tegenwoor dig waren.De leden zijn gehouden tot een goede uitvoering daarvan mede te werken. Artikel 23. Alle leden ontvangen bij hunne toetreding een exemplaar der Statuten en van het Huis houdelijk Reglement. Meerdere exemplaren worden den leden, op aanvrage, tegen ver goeding van den door het Bestuur vastge- stelden prijs verstrekt. Bij eventueele ge schillen kan een lid zich er niet op beroepen te Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet te hebben ontvangen. Ieder lid wordt geacht de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen. Artikel 24. Moedwillige beschadiging van eigendom men der vereeniging of van de door haar in huur of bruikleen genomen goederen, komt voor rekening van de(n) dader(s). De schade wordt door het Bestuur bepaald. Artikel 25. Verandering van woonplaats moet den lsten Secretaris binnen acht dagen schrif telijk worden medegedeeld. 15

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1938 | | pagina 14