ingediend. De bezwaarschriften moeten met redenen omkleed zijn. Artikel 15. Van de al dan niet aanneming als lid wordt den candidaat binnen 7 dagen door den lsten Secretaris bericht gezonden. Artikel 16. In bijzondere gevallen kan het Bestuur, in overleg met de enquête-commissie, direct tot aanneming van den candidaat overgaan. Artikel 17. Een gedeballoteerd candidaat-lid kan eerst na één jaar weder worden voorge steld of geïntroduceerd. Artikel 18. De voorstel-formulieren voor candidaat- adspirantleden moeten mede-onderteekend zijn door een der respectievelijke ouders of voogden. Om aan oefeningen en/of wedstrijden te kunnen deelnemen, dient een adspirantlid een verklaring van een bevoegd geneesheer over te leggen, dat er geen bezwaren tegen de beoefening van het voetbalspel bestaan. De overgang van adspirantlid naar junior lid en van juniorlid naar gewoon lid is af hankelijk van de goedkeuring van het Be stuur. 13

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1938 | | pagina 12