24 Artikel 96. Bij ontbinding der Vereeniging wordt een eventueel batig saldo besteed en een nadeelig saldo vereffend vol gens den wensch der Vergadering welke tot ontbinding besloot. Artikel 97. Dit Reglement treedt in werking den 1 Januari 1912. Aldus vastgesteld en aangenomen op de Buitengewone Algemeene Vergadering van 25 November 1911.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 24