21 HOOFDSTUK XII. Stemmingen. Artikel 79. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten brief jes; over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de meer derheid der Vergadering schriftelijke stemming wenscht Artikel 80. Van onwaarde zijn: a. stembriefjes in blanco; b. stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen; c. onderteekende stembriefjes. Artikel 81. Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij dit reglement afwijkend wordt bepaald. Bij staking van stemming over personen heeft een nieuwe vrije stemming plaats staken de stemmen weder, dan beslist het lotstaken over een voorstel de stemmen, dan is het verworpen. Artikel 82. Wanneer een te verkiezen persoon bij eerste stemming niet het vereischte aantal stemmen op zich vereenigd heeft, dan heeft herstemming plaats uit het dubbeltal van het aantal der te verkiezen personen, te nemen uit hen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stem men meer personen dan een dubbeltal, voorde voordracht in aanmerking, dan deelen die allen in herstemming. Artikel 83 Als een gekozen persoon voor de benoeming bedankt, heeft een nieuwe vrije stemming plaats. Artikel 84. Een stemming mag niet ten doel hebben, uitte maken, welke van de twee voorstellen het meest verkiezelijk is. Over elk voorstel wordt, naar de volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij het later ingediende voorstel,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 21