17 candidaat-leden voor het lidmaatschap der Vereeniging. Zij brengt van hare bevinding binnen 14 dagen na ont vangst van het voorstel-formulier rapport uit aan het Bestuur, dat daarna over de aanname beslist. Zij is van hare argumenten geen verantwoording schuldig aan de leden. Artikel 60. De Enquête-commissie geeft aan het Bestuur, indien het zulks wenscht. kennis van deredenen, welke haar tot het uitgebrachte advies geleid hebben. Artikel 61. Bij verschil van meening tusschen Bestuur en de Enquête-commissie kan de laatste zich beroepen op de Algemeene Vergadering, door het Bestuur te beleggen binnen 10 dagen nadat door de Enquête-commissie schrif telijk het verlangen daartoe bij het Bestuur is ingediend. Artikel 62. De Kas- en Archiefcommissie bestaat uit 3 leden (geen bestuursleden). In de 2e helft van Januari en aan het eind van het seizoen wordt door haar het beheer van den Penningmeester geverifieerd. Het rapport of de rap porten moeten uiterlijk 2 maal 24 uur vóór de eerst volgende Algemeene Vergadering bij het Bestuur worden ingediend, ten einde op die Algemeene Vergadering ter kennis van de leden te worden gebracht. Voorts vergadert de Commissie zoo vaak het Bestuur of de meerderheid dier commissie 't wenschelijk acht. Zij heeft toezicht op de archieven der Vereeniging. Artikel 63 De Reclame-commissie bestaat uit 3 leden. De Pen ningmeester heeft ambtshalve zitting in deze commissie de beide andere leden worden gekozen door de Alge meene Vergadering. (Art. 73b) Deze commissie is belast met de regeling van de reclame voor de te spelen wed strijden. Artikel 64. De Algemeene Vergadering en het Bestuur kunnen „niet permanente Commissiën" benoemen, wanneer zij

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 17