14 zoen gecontroleerd door eene commissie van 3 leden, geen bestuursleden, te benoemen door de Algemeene Vergadering, bedoeld in art. 73b. Artikel 44. Wanneer de Penningmeester tusschentijds aftreedt, is hij verplicht de Kascommissie in staat te stellen zijn beheer te controleeren eerst na accoordbevinding wordt hij van de verantwoordelijkheid ontheven, na alle onder zijn berusting zijnde eigendommen der Vereeniging, aan het Bestuur te hebben overgedragen. Een en ander moet binnen 3 weken na den datum van zijn bedanken geschieden. Artikel 45. De Commissaris van materieel voert het beheer over het spelmaterieel en terreinaccomodatie en houdt, in een daartoe bestemd boek, nauwkeurig aanteekening van de bezittingen der Vereeniging. Hij zorgt voor den aankoop van materieel, in overleg met de overige Bestuursleden Hij is verplicht te zorgen, dat voor iederen wedstrijd het terrein, accomodatie en spelmaterieel in orde is. Artikel 46. De andere Commissaris moet, wanneer het noodig mocht zijn, ieder der bovengenoemde bestuursleden be hulpzaam zijn en zoo noodig vervangen. Artikel 47. Indien in den loop van het Vereenigingsjaar een Be stuurslid wil aftreden, is het verplicht van zijn voornemen minstens 3 weken van te voren aan den Isten Voorzitter kennis te geven. De 1ste Voorzitter geeft, wanneer hij zelf wenscht af te treden, hiervan kennis aan den 2den Voorzitter. Artikel 48. Bij tusschentijds aftreden van een der Bestuursleden of bedanken van een nieuw gekozen Bestuurslid, moet binnen een maand in deontstane vacature worden voorzien, door een verkiezing, welke schriftelijk kan plaats vinden. Artikel 49. Het Bestuur kan in spoedeischende gevallen besluiten nemen zonder bijeen te komen.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 14