12 lste Voorzitter, 2e Voorzitter, 1ste Secretaris 2e Secre taris, Penningmeester en 2 Commissarissen, waarvan 1 Commissaris van materieel. Artikel 35. De Bestuursleden worden uit de gewone en eereleden gekozen voor den tijd van één jaar. Zij treden af op de Algemeene Vergadering bedoeld in art 73b. doch zijn terstond herkiesbaar. Artikel 36. Een persoon kan twee der voornoemde functiën op zich vereenigen, in welk geval het Bestuur door Com missarissen wordt aangevuld. Artikel 37. Het Bestuur is belast met de uitvoering van dit regle ment, benevens van alle andere regelen en bepalingen. Artikel 38. De lste Voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van den dag vasthij heeft het recht de discussiën te sluiten wanneer hij meent dat de vergade ring voldoende is ingelicht, doch is verplicht ze weer te openen, indien minstens twee derden der aanwezige stemgerechtigde leden zich hiervoor verklaren. Hij is de woordvoerder van het Bestuurhij kan alle stukken van de Vereeniging uitgaande, zoo hij zulks verlangt, mede onderteekenen. Hij is bij voorkomende gelegen heden de vertegenwoordiger der Vereeniging. Artikel 39. De 2e Voorzitter treedt bij ontstentenis van den lsten Voorzitter in diens plaats op. Hij treedt, zoolang zijne waarneming duurt, in alle rechten en plichten van den lsten Voorzitter. Artikel 40. De le Secretaris zorgt voor het bijhouden van de notulen van alle Vergaderingenzij worden na goed keuring door de Vergadering, door hem en den Voor-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 12