Mixed Pickles Sletelma Setalce Ars Fides Creditum v/h JAN SUURBEEK (vervolg) De redacteur had het netjes uitgerekend: wij staan officieel op de elfde plaats van de twaalf; als wij uitgaan van het aemidde dl" dan staan wij op de vijfde plaats en als wij ons baseren op de verhespunten, dan staan w,j op de derde „gemiddelde dan staan J nvprmaas (Rotterdam) nog een oud-eerste klasser, staat nr. 3 met 11 punten p aats van boven! Het is ind^a,^ n8met 6 punten uit 6 wedstrijden en heeft dus maar tut 9 wedstrijden en heeft to 7 w .«p^Lewdam staat nr. i P klopt aüemaal door die verd regen, zes verhespunten. Op een zondag staat Leerdam nr. it, nr. d en 11. In Amsterdam heeft men voor zo iets een goede kreet: „Hoe bestaat het. Oud Naar aanleiding van mijn stukjeS in de op één na oudste is Ajax (1900) en dan volgen V.V.A. (1901) en Neerlandia (1902). (vervolg van pagina 1) Willy Brusse, die ons namens de Ere leden en Leden van Verdienste het prachtige, door Willem Staats vervaar digde tableau aanbood. Anco v. d. Sluijs met zijn gedecimeer de jeugdcommissie, die ondanks de on verwacht opgetreden moeilijkheden, het zaalvoetbaltournooi van de jeugd, tot een groot succes wist te maken. Hans Woudstra, die ons namens onze dochterverenigingen, A.C.C., A.B.C. en A.T.C. en de Sociëteitsvereniging met een nieuwe verlichting in de bestuurska mer verraste. Jan de Vries, die ons namens zijn kienclub met een prachtige ladder ver rijkte. En last, but not least: Dick Bessem, die ons een cheque overhandigde, die het voorlopige totaal vermeldde van het op initiatief van de Ereleden ingezamel de bedrag bij de leden, alsmede alle le den, die aan dit geschenk hebben bijge dragen. A.F.C.-ers, na alle feestelijkheden rondom ons 80-jarig bestaan en de jaar wisseling, wordt het nu tijd om niet lan ger met het hoofd in de wolken te lopen, maar met beide benen op de grond te gaan staan! Wegens gebrek aan plaatsruimte moet ik mij beperken tot de situatie betreffen de ons eerste elftal. Nu de competitie nagenoeg is gelijk getrokken en tengevolge van onze ne derlaag tegen Unitas, is één blik op de ranglijst voldoende om ons ervan te over tuigen, dat wij alle krachten zullen moe ten bundelen om onze plaats in de Hoofdklasse veilig te stellen. Elke wed strijd is belangrijk, elk punt kan in deze competitie van doorslaggevende beteke nis zijn. Training en volledige inzet zijn nu voorwaarden om ons 80ste jaar ook fees telijk te kunnen beëindigen. Mannen, we rekenen op jullie! Dio Hermens Wat er elders ook in dit blad vermeld moge staan over de recentelijk beëindig de musical „In Blessuretijd", toch wil ik gaarne enige merkwaardigheden aan de vergetelheid ontrukken welke mij tu rend in het priemende schijnsel van Sal lies lichtbatterij opvielen. Opvielen uiteraard omdat er nu net iets anders gebeurde dan spelers en regie geduren de meer dan 5 maanden voorbereiding hadden voorzien. Zo was daar die jeugdige bezoeker op de woensdagavond die op Freds (Hans Dukker) uitroep „op naar A.F.C." van af de eerste rij repliceerde: „dat hoeft niet man, daar ben je toch al!" Een iets brutaler ventje voegde Dr. Knap bij haar vertwijfelde mijmering over al die mooie mannen, waarbij zij uitriep: „ik lijk wel gek", ongezouten toe: „dat ben je ook." Overigens betitelde Fred Dr. Knap (Miep Ridderikhof) tenminste éénmaal als Dr. Grap. Dat was tenminste een duidelijke verspreking. Iets minder dui delijk was de situatie toen Fred in de voorstelling van vrijdag op een gegeven moment niet zijn juiste wachtwoord kreeg en er een aantal seconden (hoe lang duurt zoiets eigenlijk?) van stilzwij gen volgde. Enig gnuivend gemompel in de zaal, duizend doden achter de scher men. Hoe moet dat nou? Lou van Do- pum (Louis Rieder) zoekt naar een ope ning door vertwijfeld te vragen „Wie zegt er nog wat?", waarna Dropus (Hans Rooze) zich onsterflijk maakt door te antwoorden „Hoe bedoelt u dat zo?" Grote hilariteit in de zaal situatie ge red spel gaat door. Even knap was de redding van Jack v. Gelder toen deze zijn tekstrol met middeleeuwse liedjes middels een fikse knoop in het lint op slot vond. De muziek zette in, en al wat Jack kon doen was improviserend op rijm de situatie te beschrijven. Een met gul applaus bedachte redding! De meest onberekende gebeurtenis vond op de slotavond plaats toen Fred ijsberend in zijn ochtendjas, het beken de „ik weet het niet" (bis) verzuchtte. Even pauzeerde hij; handen aan het koord van de jas; starend in de zaal. Zegt opeens een hoge vrouwenstem (An neke Jung, Red.): „Gunst ik dacht dat 'ie 'em uit ging trekken." De zaal ligt dubbel. Zegt Fred „zeg eens dat ik het niet durf!" De zaal in katzwijm. Over „schmieren" gesproken. Nu het allemaal voorbij is, is het wel weer effe wennen zo'n hele week thuis. Als zoetste herinnering zal ik meene men de avond dat Fred en Hugo de re petitie voorbereidden met een bezoek aan een bruine kroeg (waar niemand je wat vroeg Ik herinner me vaag die avond een illegaal optreden in de Ha zenstraat in oertijd-tenue. Toen wij als Romein afscheid namen van het eerste- maandag-avond-van-de-maand-vierende gezelschap en wij ons per taxi naar Goed Genoeg lieten transporteren, zei Fred als dat maar goed afloopt. Dat deed het niet. Wij waren die avond niet meer zo nuttig. Ik besef nu dat Pim mij die avond terecht voor goed uit de middel eeuwen heeft gegooid. Hugo Creditum PRINSENSTRAAT 25 - AMSTERDAM-C. TELEFOON 6 54 04-24 72 72 SCHRIJFMACHINES ADLER - OLYMPIA - HERMES TELMACHINES ADDO-X - WALTHER - FACIT 8

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 8