Een uitdaging voor ons allen Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden. 53e Jaargang augustus 1973 No. 5 Wanneer u deze „Schakel" ontvangt, is het nieuwe voetbalseizoen 1973/74 begonnen. Zoals u bekend zal zijn, heeft de K.N.V.B. besloten tot de invoering van 3 hoofdklassen, m.i.v. het seizoen 1974/75. Ik heb u reeds eerder het standpunt van het A.F.C.-bestuur uiteengezet, als mede onze bezwaren tegen de invoering op dit moment. Ik heb niet de indruk, dat de Bond zich van deze bezwaren, die overigens geheel of gedeeltelijk wor den gedeeld door meer dan de helft van de thans in de le klasse uitkomende verenigingen, veel heeft aangetrokken. Met uitzondering van de toezegging van het sectie-bestuur om de hogere reiskosten gedurende het eerste jaar ge heel en daarna in afnemende mate te vergoeden, ben ik nergens een antwoord op onze andere bezwaren tegengekomen. Een van de hoofdmotieven, die tot de invoering van 3 hoofdklassen heeft ge leid, is „spelpeilverbetering". Het lijkt mij toch de moeite waard om alvorens dit motief te gebruiken, eerst vast te stellen wat hiermee bedoeld wordt. Betekent dit, dat de verenigingen een extra stimulans zullen vinden in de club al het mogelijke te doen om uit eigen leden door selectie en training voor de nodige aanvulling van de ho gere elftallen zorg te dragen en daardoor aan de top mee te doen? In dat geval geloof ik, dat met recht gesproken kan worden van spelpeilverbetering. Of worden alle middelen, geoorloofde en ongeoorloofde, gebruikt om het eer ste elftal in de hoofdklasse te krijgen? Het behoeft geen betoog, dat een van deze middelen bestaat uit het werven of aantrekken, hoe U het ook wilt noe men. van spelers om het eerste elftal te versterken, ten koste van andere nood zakelijke taken in de vereniging. In welk geval men ten hoogste kan spreken van een spelpeilverbetering in de top. Het is in verband met het laatste, dat wij steeds ais conditie hebben gesteld, dat de nu reeds 2 jaar in het vooruit zicht gestelde herziening van de amateur bepalingen, eerst zijn beslag had moe ten krijgen, alvorens tot de invoering van de hoofdklasse over te gaan. Het is onze stellige overtuiging en te vens onze ervaring, dat in vele gevallen en in belangrijke mate op onverantwoor de wijze vooruitgelopen is op deze te verwachten wijzigingen. Het komt u misschien vreemd voor. dat ik het nodig vond dit onderwerp bij de aanvang van het seizoen wederom te berde te brengen. Ik doe dit echter naar aanleiding van een vraag tijdens de af gelopen algemene ledenvergadering be treffende de bereidheid van het bestuur om op enigerlei wijze aan de amateur- status een ruimere interpretatie te geven. Ik vind dat u recht heeft op een duide lijk antwoord van uw zittend bestuur, namelijk neen. Genoeg hierover, A.F.C.-ers. Het nieuwe seizoen is aangebroken en er ligt de uitdaging de hoofdklasse te bereiken. Ik heb het reeds meermalen gezegd: wij willen met alle ons ten dienste staan de legale middelen in de top van het Nederlandse amateurvoetbal een rol blijven spelen. fn het bijzonder van onze spelers van het eerste elftal zal een extra krachts inspanning worden geëist. Met de kwali teit en onder de bezielende leiding van onze competente trainer en elftal-com missie moet het mogelijk zijn! Mannen, A.F.C. rekent op jullie! Ik zou willen besluiten met een zeer dringend beroep te doen op u allen, om waar ook onze vlaggedragers te steunen en door uw aanwezigheid en luide aan moedigingen een sfeer te scheppen, die in belangrijke mate kan bijdragen tot het bereiken van het succes, waar wij allen op hopen! Dio Hermens P.S. Dank zij de medewerking van onze Schakel-redacteur is het mij ver gund nog enkele woorden hieraan toe te voegen. Ons elftal heeft kans gezien het „Twentse Ros"-tournooi te winnen. Te vens werd aan ons de Fair Flay Cup toegekend. Wat een mooi succes. En wat een vreugde hebben wij hieraan be leefd!! Elders in deze Schakel vindt U nog een nader verslag. De inzet van allen, die hierbij waren betrokken, was in één woord formidabel! Als wij op deze wijze doorgaan, twijfel ik er niet aan dat wij ons doel zullen bereiken. Een prachtig en hoopvol begin! Dio Hermens

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1973 | | pagina 1